Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


Епизоналните батолити са резултат от охлаждането на магма, която е напуснала мястото, в което се е образувала и е мигрирала до по-плитките и по-студени части на кората. Те са дискордантни с вместващите ги скални комплекси и с ориентировките на регионалния строеж и повечето от тях не притежават вътрешни текстури на течение. Контактът с вместващите скали е рязък и често горещ, със зони на закалка (поява на относително дребнозърнести фациеси там). Често с такъв тип батолити асоциират щокове и вулкански комплекси.

Мезозоналните батолити имат междинни характеристики между горните два типа. Заобиколени са от метаморфни скали, чиито минерали и скали са показателни за доста ниска степен на метаморфизъм. Контактите са доста резки и могат да бъдат, както конкордантни, така и дискордантни. Мигматити нормално отсъстват. Умерени деформации могат да се забележат във вместващите скали, а в гранитоидите могат да са изявени и първични линии на течение.

Батолитите са магмени интрузии, които образуват ядките на големите планински системи в света. Те могат да се простират на стотици километри по дължината на главното структурно направление и някои от тях са широки десетки и дори стотици километри. От по-старите геоложки карти и публикации се създава измамното впечатление, че батолитите са внедрени като единични големи магматични тела. Внимателното картиране на големите планински вериги сочи, че тези магмени ядки не представляват единична голяма интрузия, а по-скоро са изградени от стотици свързани помежду си интрузии, които се различават по време на образуване, състав и размер. Заедно, всичките те съставят един от главните продукти на орогенния цикъл. Рядко, отделните плутони, изграждащи един съставен плутон са по-големи от 20-30 км. в диаметър и много по-често те са значително по-малки. Крайбрежният батолит на Перу е внедрен в един интервал от 60 -70 Ma (Pitcher et al., 1985), а отделните съставляващи го плутони са около 1000 на брой (фиг.5.5). Образуването на големите батолити става от много порции магма, вместена по различно време и често в рамките на батолита могат да се разграничат много по-малки плутони.Част от включените в общия батолитов комплекс плутони са с размерите и формата на щокове. Много от тези щокове могат да са само малки издутини на магмата, която проправяйки си път нагоре се разклонява от отдолу лежащия батолит, неразкрил се още на повърхността от ерозията.

В България е известен Рило-Родопският батолит, който също е изграден от кисели разнообразни по условия на внедряване, форма и възраст плутони. Част от него е т.н. Западнородопски батолит, в състава на който участват гранодиорити, гранити и аплитоидни гранити (Каменов и др., 1997).

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.