Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


камбановидните плутони се срещат често на клъстери. Многобройни пръстеновидни комплекси има в северна Нигерия, югоизточна Австралия, в Малави и Швеция (карбонатити).

Български примери за пръстеновидни интрузии са плутоните Зидаровски, Върлибрежки (фиг.5.3), Малкотърновски, Росенски, Изгревски, разкриващи се в Източно Средногорската вулкано-интрузивна област в България (Дабовски, 1988).

А.3. Центрирани комплекси. Пръстеновидните дайки и камбановидните плутони се срещат често съвместно. Когато те са подредени концентрично целият анасамбъл от плутони може да се опише като рингов (пръстеновиден) комплекс. Един от най-внушителните примери в света е комплексът от плутони с голямо мащабни пропадания, описан от Myers (1975) от Крайбрежния Батолит на Перу, който се разкрива великолепно в планините на Андите. Високите до над 4000 m планини са дали възможност тези плутони да бъдат картирани триизмерно (Pitcher & Berger, 1972). Подобни комплекси ги наричат още центрирани, тъй като това са щокове, в които съвременните пръстеновидни разкрития се счита, че са резултат от последователно внедряване около един фокус, в който никога не е имало вътрешна връзка, както в пръстеновидните дайки. Пример за такъв центриран комплекс от плутони е комплексът Рос в Донегал, Ирландия (фиг.5.4). Преобладаващата част от центрираните плутонични комплекси са застинали на малка дълбочина.

А.4. Батолити. В много части на света батолитовите форми се простират на стотици километри и заемат огромни площи в съвременните си разкрития. Батолитите са обширни и многообемни интрузивни плутони със стръмни вертикални стени и с неправилна външна форма (Фиг. 5.0). Често дънните повърхности липсват. Обикновено такива тела се внедряват в орогенните зони. Израстъци от тялото могат да проникват в околните скали. Вътрешният строеж е сложен. При картиране най-често се описват като гранити, въпреки, че съставът им се мени от кварцмонцонити и гранодиорити до гранити. Взаимоотношенията с вместващите скали зависят от разстоянията от източника на магмообразуване.

Катазоналните батолити (Бадингтън, 1959) асоциират с метаморфни скали, чиито минерали и структури сочат за много високи стойности на налягането и температурите. Това са плутони, които се откриват близко до местата на анатектично корово топене в коренните зони на големите планинообразувателни пояси. Контактите са дифузни с широки зони от смесени скали наречени мигматити (част от тях имат изгледа на магматична, друга - на метаморфна скала). Шистозността (фолиацията) вътре в тези плутони и в техните вместващи скали е субпаралелна, което сочи, че тектонизмът и образуването на плутона са едновременни (синтектонични).

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.