Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


едно магматично тяло не означава, че щокът не е внедрен чрез блокирането на магмата, защото ксенолитите биха могли да потънат бързо в още течната магма, където да се разпаднат от частичното им топене. Плътностният контраст между ксенолитите и магмата, размерът им и други фактори могат да бъдат причини за по-голямата или по-малката им скорост на потъване.

Примери за щокове има описани на много места в света - Шотландия, Алпите, Перу и др. У нас Витошкият и Планският плутони от горнокредна възраст са вероятно с щокова форма. Дабовски (1974) счита, че формата на Витошкия плутон е на неправилен цилиндър със субвертикална ос, Желев (1982) приема класическата щоковидна морфология, а Димитров (1942) го описва като сложна пукнатинна интрузия.


А.2. Пръстеновидни дайки и камбановидни плутони

Пръстеновидните дайки имат формата на кух цилиндър, заобикалящ един пропаднал блок от вместваща скала. Класическият пример е Терциерният магматичен комплекс от остров Мул в Шотландия (Bailey et al., 1924) и пръстеновидната дайка Осипи в Ню Хемпшър (Kingsley, 1931) - фиг. 5.1. В някои случаи потъването може да е било толкова дълбоко под повърхността, че пръстеновидната структура да е имала непокътната горна част на вместващите скали и магмата никога да не е стигала до повърхността. Тогава ерозионното ниво би могло да покаже само един овален в повъхностното си сечение плутон, чийто произход чрез пръстеновидно разломяване да не е толкова очевиден. Централната цилиндрична част няма да се вижда и няма да се намерят доказателства за пропадането й. Илюстрация за такива случаи е фиг. 5.2., където са дадени хипотетични разрези през различен тип структури на пропадане. Нивото 1 би дало пръстеновидно разкритие като това на фиг.5.1, а нивото 2 би показало един кръгов плутон, особено, ако потъването е стигнало до посочената на фиг. 5.2-Б дълбочина. Зараждането на пръстеновидните структури може да се дължи и само на присъствието на магменото тяло без това да се свързва непременно с отгоре лежащата скална повърхност. В този случай, пръстеновидните дайки могат да започнат развитието си като една параболична фрактурна система над главната магмена камера, както е показано на фиг. 5.2 -В. Отново ще се образува един кръгов плутон, който е с камбановидна форма в резултат на голямо вертикално пропадане на централния блок (фиг. 5.2-Д). И в този случай ролята на пръстеновидното разломяване няма да може да се докаже лесно. Подобен почти кръгъл план на разкритията си всред недеформирани вместващи скали имат много плутони от Андите в Перу, където камбановидните плутони са разкрити от най-горната до дънните им части (Bussel, 1985). Пръстеновидните дайки и

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.