Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


3. ЗАДАЧИ НА ПЕТРОЛОГИЯТА

Задачите на петрологията могат да се формулират по следния начин:

а) Полеви изследвания за формата на тялото, размерите му и взаимодействието му с вместващите го скали (оръдия - чук, лупа, теоретична подготовка, опит).

б) Определяне на веществения състав на скалите.

- минерален (микроскоп, рентген, ДТА, електронна микросонда и др.);

- химичен (химичен силикатен анализ, рентгено-флуорисцентен и др. физични методи за анализ);

в) Определяне на структурите и текстурите - с микроскоп, лупа. МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СКАЛИТЕ

Основната цел на петрологията е да се разбере геологическата система, в която се е създало скалното тяло. Всяко петроложко изследване започва със събирането на петрографските факти, а после от тях се гради петрогенетичната интерпретация.

  • Фактическите данни се получават от наблюдения в полето и в лабораторията. Мащабите на наблюденията могат да бъдат различни и те да обхващат континет, планинска верига, разкритие, образец или препарат. Събирането на такива данни изисква картиране, описание на разкритията, търсене на възрастови и други съотношения, описването на особености на строежа, опробване на свежи неизменени или на силно изменени скали. Лабораторното изследване, в което се описват микроскопските характеристики на скалите , събират химичните анализи, радиоизотопните изследванияи т.н. са описателната страна на петрологията (петрографията). На полето и в разкритията петрологът трябва да използува въображение, интуиция, опит, умения да съпоставя с видяни или познати от литературата обекти, за да може сам и още там да формулира обясненията си.

  • Интерпретативните модели са необходими, за да се разбере за всяко отделно разкритие какъв е бил притока на вещество и енергия, причините за този приток, източника на веществото, хронологическите последователности на събитията и т.н. Разнообразните работни хипотези се отсяват в процеса на работата и с увеличаването на фактическите данни измежду тях се подбира най-вероятната. Много по-скъпите лабораторни изследвания само допълват полевата работа и дават възможностда се усъвършенстват моделите за процеса.

Различните аспекти на петрологията са схванати много добре от един от класиците на геохимията Y.B. Thompson, който в своя президентски адрес към Геохимичното дружество на САЩ (1970) пише:

Ние, които се интересуваме от тези неща, попадаме обикновено в една от следните категории: (1) онези, които

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.