Начало на реферати

Лекции по Геология 1


Потоците лава, които се изливат на повърхността на сушата се поделят на три главни типа: пахоехое, аа и блокова лава.

Пахоехое потоците са изградени от много силно теклива лава, с гладка или вълновидна повърхност с жилоподобни форми, а понякога и с облика на нагънати драперии. Тънките лавови езици се натрупват един върху друг. Бързо запечаталата ги стъклена кора изолира мехурчетата от флуиди вътре в потока. Ако потокът се заприщи, лавовата повърхност се набръчква, но горната част на лавовия език е гладка. Моментното забавяне на скоростта на потока се следва от подновено разчупване на затвърдялата тънка кора от напора на огнетечната маса и потокът се придвижва търкаляйки се или с каскадно изливане на нов течен език. На разстояние няколко километра от отверстието на вулкана, газовото съдържание и температурата на лавата могат да се поддържат почти постоянни. Често в потока се формират отворени лавови тръби или даже пещери.

Аа потоците имат крайно неравна и груба повърхност, често шуплеста и шлакоподобна, фрагментирана неправилно. Шлаковидните късове са остроръбести и са се развили от автокластично разчупване на затвърдялата лавова кора по време на движението на потока. Разстоянието между по-големите фрагменти може да бъде частично запълнено с по-финозърнест материал, получен от разтрошаването на по-големите късове. В стръмния преден край на активния лавов поток образувалите се късове падат на земята, където се създава покривка от остроръбест чакъл, върху която потокът напредва като се обрушава и затрупва всичко пред себе си. Подповърхностната зона е от споени фрагменти, а вътрешните части могат да са доста плътни и след изстиването да развиват правилни призматични многостенни колони.

Блоковата лава представлява безпорядъчно натрупване на ръбести многостеннии по-големи каменни блокове с относително гладки стени, чиито размери са между 0.5 и 1.0 метра. В горнището и по фронта на придвижване фрагментите могат да бъдат и по-дребни.

Различията между трите типа потоци се дължат главно на вискозитета на магмите им. Базалтите от океанските щитови вулкани и от континенталните лавови плата изригват предимно като аа потоци, а орогенните базалти и андезити - като блокови лави. Много от потоците могат да изменят стила си на придвижване и формата си от тип пахоехое (в началото), през тип аа (в средата) и до блокова лава (в края на движението си). Лавовите потоци с фелзичен състав (риолити, трахити) се срещат редко и са обикновено много къси като придвижването им се дължи само на много стръмните склонове на релефа. В този тип магми много по-чести са пепелните потоци и лавовите куполи.

Лекции по Геология 1 facebook image
Публикувано от: Мария Иванова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.