Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по фонетика


Тема1ФОНЕТИКАТА КАТО ДЯЛ ОТ НАУКАТА ЗА ЕЗИКА. СЕГМЕНТНИ И СУПЕР СЕГМЕНТНИ ЕДИНИЦИДумата фонетика има гръцки корен, който означава звук, глас, тон.

Етимологията и казва, че фонетиката е наука за звуковата система на езика, тя изучава звуковия му строеж, като система от единици подчинени в своето образуване, съчетаване и употреба на определени фонетични закономерности. Наред с главната задача да опише материалната страна на езика, фонетиката изследва супер сегментните явления като ударението, интонацията, проблемите на сричката, звуковите промени и редуване, законите на звуковата съчетаемост, отношението на звуковата страна на езика към неговата граматична и графична система.

Фонетиката като дял от езикознанието е в по-особено положение спрямо останалите дисциплини, тъй като на нейното равнище езиковите единици още не са носители на семантиката (значение), а са само средства, чрез които по определени закони на функциониране се осъществява изразяването на съдържанието. Следователно фонетиката се занимава с тази страна на езика, която изучава неговата материална обвивка (звуковата материя), без която той изобщо не би съществувал.

Ясно е, че разглежданите звукови единици се явяват градивен елемент на по-високите езикови равнища, в този смисъл е несъмнена връзката на фонетиката с другите дялове на езикознанието: историческата граматика, топономията, етимологията, даалектологията.

Топономия – название на древните места, тя помага съществено и при анализа на редица морфологични и синтактични явления.

Голямо е и практическото значение на фонетиката като изучава съотношението между звук и букви, между звук и фонема. Тя допринася за правилното решение и правоговорни проблеми. Усвояването на произношението на чужд език също се основава на доброто познаване на произношението на народния език.

Основна особеност на речта е нейния линеен характер – тя функционира под формата на подредени един след друг звукови елементи, които по законите на езика образуват по-висши единици – срички, думи, словосъчетания, изречения и текст.

Тези звукови елементи от речта наричаме сегментни единици, тъй като при анализ могат да се обособят, да се разграничат. Говорната верига на всеки звуков сегмент заема определено място и може да влезе в съчетание с друг. За да се изрази семантиката, обаче те трябва да се употребени в строго фиксиран ред. Например само една от потребните (О), (Н), (В) може да породи значението – нов.

Суперсегментните единици - с ударението и пунктоацията те са по-особени, тъй като са двустранно обвързани. Първо със звуковите единици що се отнася до техния интензитет, височина и времетраене. Второ – те са свързани с цялата дума или с цялото изречение.

В такъв смисъл те са нещо повече от сегментните единици и затова се използва названието и представката супер.

Звуковата страна на даден език е резултат от комплексното функциониране на сегментните и суперсегментните единици в речта.

Тяхната специфика придава и характерната материална обвивка на езика „методията на езика”.

Езикът, обаче съвсем не е само това, което се чува от ушите ни, той има вътрешен ред – организация, своя вътрешна форма.

Лекции по фонетика facebook image
Публикувано от: Радка Стаматова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.