Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по Екологично право


1.Въпрос: Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия.

1.Същност на екологичните проблеми на съвременното общество. Бурното развитие на научнотехническия прогрес през последното столетие доведе до увеличаване на човешкото въздействие върху околната среда. Отрицателните последици от това въздействие се проявяват понякога много по-късно от извършването на вредоносното деяние-поради това са трудно предвидими. Причините за острите екологични проблеми на съвременните общества са от субективен и обективен характер. Сред обективните причини могат да се посочат: географското местоположение на дадена страна; елемента на икономическо развитие, Сред субективните причини могат да се посочат: подценяването на значимостта на еколог.проблеми; ниската екологична култура и др. Природните ресурси са свързани помежду си и не признават национални граници-екологичните проблеми имат не само национален но и глобален характер което изисква международно сътрудничество.

2.Ролята на правото в ролята на разрешаването на екологични проблеми. Ролята му е да осигури чрез съответните правни норми екологосъобразно взаимоотношение между обществото и природата.

3.Основни понятия в областта на опазване на околната среда.

екология-за пръв път е дадена от немски учен Ернст Хекел 1866г. То е съставно понятие (среда/дом, наука ) от гръцки произход. Екологията е наука за взаимоотношението между живите организми и средата, която ги заобикаля. Тя е комплексна наука, защото включва в себе си и други науки.

Околна среда-то е дефинирано в § 1 т.1 в допълнителната разпоредба на Закона за опазване на околната среда. 2002г. Това е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, намиращи се в състояние на взаимна зависимост и влияят върху икономическото равновесие, здравето на хората, културното и историческото наследство.

От правна гледана точка понятието околна среда е по-широко от понятието природа, защото обхваща създаденото в хода на нейната еволюция, така и създаденото от човека в хода на историческото развитие на човешката цивилизация.2.Въпрос: Екологичното право като отрасъл на правото на Република България, като наука и учебна дисциплина. Система на екологичното право.


От общо теоретична гледна точка за обособяването на самостоятелен правен отрасъл са необходими два основни критерия 1-метод на правно регулиране; 2.предмет.

Лекции по Екологично право facebook image
Публикувано от: Марин Илиев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.