Забравена парола?
Начало на реферати

Кредитни институции


Тема 17

Кредитни институции


1.Кредитни банкови институции и техните операции

а) същност-предметните институции са чааст от икономическия ред и стопанската структура на държавата.Тяхното съществуване е породено от движението на парите и капиталите.Чрез тях се привличат и преразпределят собствените парични ресурси в националното стопанство.По този начин се управлява една голяма част от паричната маса регулират се паричните наличноати и се влияе върху ликвидността в икономиката.Кредитните институции са ЮЛ,които извършват банкова дейност.Те привличат средства и предоставят кредити за своя сметка.

б) основна дейност

-подсигуряват икономиката и онществото с кредити;

-провеждат парично кредитната политика;

-посредничат при осъществяване на търговски сделки;

-създават предпоставка за ускоряване реализацията на стоките и услугите;

-отказват влияние върху паричното търсене и предлагане

в) видове кредитни институции

-централна банка(ЦБ)-осъществява поточното обръщение в страната и контролира и регулира паричните пазари и дейността на търговските банки и небанковите инвестиции

-търговски банки(ТБ)-те са специализирани или притежаващи лиценз от ЦБ за извършване на търговски сделки със собствени и привлечени средства и капитали.Отделните ТБ се измерват по своята структура,големина на капитала сектора на дейността,търговските партньори и други.

-небанкови институции-ПП които извършват банкоподобна дейност и притежават специално разрешение за своето съществуване и функциониране.Такива институции са:застрахователни компании,финансово брокерски къщи,заложни къщи,спестовни каси,факторингови компании,лизингови дружества,изожни къщи,пенсионни фондове и други.

2.ЦБ-тя е ЮЛ което обслужва държавата,паричното обръщение и икономическите субекти.Основната и цел е поддържане на стабилността на националната парична единица и провеждане на партидна политика в държавата.Банката емитира пари.Приема подзаконова система и осъществява надзор върху дейността на лицензираните от нея финансови институции.Компетенциите на централната банака се определя със закон и зависят от вида и структурата на банковата система,приета в държавата.

Съществуват два вида основни банкови системи.

-едностепенна-при нея ЦБ извършва дейности на типична ТБ(приема депозити,открива разплащателни сметки,осъществява парични преводи в страната и чужбина,предоставя кредити,приема на съхранение ценности и други).Успоредно с това тя извършва и парична емисия и обслужва държавата като съхранява нейните парични резерви.Открива и поддържа нейните сметки,обслужва държавните дългова и други.

-двустепенна система-при нея ЦБ се определя катобанка на държаватаи банка на банките.Тя действа като фискален и депозитира на държавата,извършва обслужване на сметките,плащанията и държавните дългове,посредничи при организиране и класиране на ДЦК,съхранява златните и валутни резерви,провежда парична политика и други.

* Функции на ЦБ

-емисионна-свързана е с осигуряване на паричното обръщение с банкноти и монети с поддържане стабилността на паричната единица и с осигуряване на паричното обезщетение;

-регулираща-свързана е с въдворяване на ред в паричното обръщение,банковата система и икономиката като цяло.ЦБ използва определени механизми за регулиране като сконтова политика задължителни минимални резерви,операции на открития пазар между банкови депозити,депозитни лимити ,кредитни тавани и други.

-контролираща-осъществява се в три аспекта:надзор на входа и изхода на банковата система,текущ контрол.Надзора на входа на банковата система е свързана с лицензирането на банките и банковите институции, а то се състои в издаване на решения за извършване на банкова дейност или на някои банкови операции от ТБ или небанкови институции.

Текущият контрол се състои в извършване на проверки и наблюдения върху правилното и законосъобразно извършване на банковата дейност (при установяване на нарушения в кредитните институции пораждащи системен риск в банковата система и застрашаващи интересите на вложителите.ЦБ може да отнеме лиценза на съответната институция.).

Кредитни институции facebook image
Публикувано от: Мария Павлова

Подобни материалиКредитни институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.