Начало на реферати

Кредитен риск 1


осигуряване срещу кредитен риск като финансов продукт на пазара функциите му се развиват и разширяват. В изложението на настоящата част, което следва, са представени няколко схеми на използване на CDS, включващи различни цели на участниците, респективно представящи развитието на функциите.

Първи механизъм на използване на суап за осигуряване срещу кредитен риск.

Той включва договореност между две банки. В случая страната, която търси защита от кредитен риск и за целта договаря суапа, в който извършва периодични премийни плащания е банка А. Банка А е купила облигации с кредитен рейтинг ВВВ, върху които получава добра доходност, но не желае да носи кредитния риск, произтичащ от емитента на облигационния заем за неговия срок. Продавач на кредитна защита в схемата, който осигурява търсената защита срещу кредитен риск, е банка Б. Двете банки контрагенти по -точно кредитното събитие или събития /договарят обхвата на кредитното събитие/, което на практика изразява кредитния риск, следващ от компанията емитент на облигационния заем. Следва да се подчертае фактът, че банка А си купува кредитна защита, включвайки се в суапа за осигуряване срещу кредитен риск без съгласието и дори без знанието на заемополучателя емитент на облигационния заем.

Втори механизъм на използуване на суап за осигуряване срещу кредитен риск.

Чрез включване в суап за осигуряване срещу кредитен риск могат да се освобождават кредитни линии за определени клиенти. Банки, които са ограничени в желанието си да предоставят необходимото допълнително финансиране на свои клиенти поради достигане на определения кредитен лимит /вътрешен или регулаторен/, могат да използуват суапа за осигуряване срещу кредитен риск за намаляване на кредитната си откритост към съответните клиенти, без да се налага да отказват допълнително кредитиране, увреждайки по този начин бизнес връзките си с клиентите. Това на практика става възможно, тъй като чрез включване в суап за осигуряване срещу кредитен риск като продавачи на кредитен риск, произтичащ от вече формирани задължения на съответните клиенти /което прави банките купувачи на кредитна защита/, банките прехвърлят кредитния риск на своя контрагент в суапа, освобождавайки по този начин използуваните вече напълно кредитни линии.

Трети механизъм на използуване на суап за осигуряване срещу кредитен риск. Чрез включване в CDS може да се оптимизират концентрацията и времевият хоризонт на кредитния риск в рамките на притежаван от инвеститор кредитен портфейл. Оптимизиране на концентрацията на кредитен риск на практика означава да се извърши, респективно да се подобри портфолио диверсификацията. Конкретно става въпрос за диверсификация на носения кредитен риск. Това се извършва като се придобива откритост към желани активи и същевременно се прехвърля на други пазарни участници рискът, произтичащ от рискови активи. Придобиване на откритост към желани кредити, без да се купуват самите кредити, става в рамките на договореност по суап за осигуряване срещу кредитен риск за предоставяне на кредитна защита. Същевременно, без да се продават рискови ценни книжа /а това може да е ограничено от счетоводни, данъчни или регулаторни причини/, се продава кредитен риск, произтичащ от ценните книжа посредством покупка на кредитна защита в CDS.

Четвърти механизъм на използуване на суап за осигуряване срещу кредитен риск. Чрез включване в суап за осигуряване срещу кредитен риск може да се постигне желана промяна на падежите на притежавани финансови активи. Механизмът за постигане на желания падеж чрез CDS е следният. Ако един инвеститор има свои основания да желае да поеме петгодишна откритост спрямо емитент на дълг Х, който обаче е издал само едногодишни и седемгодишни облигации, то този инвеститор може да договори с контрагент петгодишен суап за осигуряване срещу кредитен риск, в който той е продавач на кредитна защита срещу неизпълнение на задължението на емитент Х. Договорената структура му осигурява желаната петгодишна откритост на кредитен риск спрямо ценните книжа на емитента Х, доколкото инвеститорът носи кредитния риск само за срока на суапа.

Кредитен риск 1 facebook image
Публикувано от: Rumyana Slavcheva Grigorova - Borisova

Подобни материалиКредитен риск 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.