Начало на реферати

Космологични представи на древните българи съгласно бронзовата розета от Плиска


 

 

АНАЛИЗ НА КОСМОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ СЪГЛАСНО БРОНЗОВАТА

РОЗЕТА ОТ ПЛИСКА

 

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

 

 Намереният през 1961 г. в Плиска и публикуван от Ст. Ваклинов седемлъчев бронзов медалион[Vaklinov, S. Ein Denkmal Runischen Schrifttums Pliskas, In: STUDIA IN HONOREM VESELIN BESEVLIEV, Sofia, 1978, pp. 245-254]  продължава да привлича вниманието на много изследователи. Пред вид на мястото на неговото намиране и поради наличието на голям брой чисто прабългарски знаци по него, неговият прабългарски произход не буди съмнение у никого. Броят на лъчите на розетата са равни на седем, колкото е броят на небесните светила – планети, извесни на Стария свят. Това дава основание на В. Бешевлиев [Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски паметници, София, 1981, стр. 23] да допусне, че знаците и лъчите са свързани с тези небесни светила, които са почитани като богове от някои народи на Стария свят.

Най - сполучлив опит да се свържат отделните лъчи на розетата с известните планети е направил А. Алексиев - Хофарт [Алексиев – Хофард, А. Изгубените кодове на древните българи. Изд. Тангра Танакра. София. 2001, стр. 251]. Той приема знака “+” върху един от лъчите като знак на Слънцето, което в светлината на по-новите данни за епиграфската традиция на древните българи [Добрев, П. Да изтръгнеш слово от камъка. За какво разказват свещените надписи на езика на Аспарух. ИК Галик, 2002] изглежда напълно обосновано. На останалите лъчи на розетата са приписани планети съгласно широко използвания в миналото планетарен модел, известен ни от библиотеката на Ашурбанипал, модела на Зелотин от XVI в. [4] и поредността на планентните кръгове при древните индийски и арабски астролози [Ал Бируни. Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых. (1030 г.). Перевод А. Халидова и Ю. Завадовского. Комментарии В. Эрмана, А. Халидова и Д. Куталёва. Редакция Д. Куталёва].

 

 

Фиг. 1. Седмолъчна звезда от Плиска. Разшифровката на външните символи е съгласно планетарния модел  [4].  За всеки лъч, в основата е даден кирилизираният текст на фразата, изписана с прабългарски руни в посока от периферията към центъра на лъча.  

 

 

Разчетените на тази основа рунни надписи по розетата дадоха такива названия за прабългарските богове-планети, които до голяма степен се припокриват със съответните названия при народи, с които прабългарите са били в контакт [Иванов И. Т. Прабългарски названия на планетите -богове съгласно розетата от Плиска и раннохристиянски надпис от Северна Добруджа. Анали, 2007, бр. 1-3, с. 104-110]. Тези надписи са показани на Фиг.1. От друга страна, почти същите названия се четат и в един раннобългарски надпис от солния рудник в с. Бесараб, Северна Добруджа, което показва, че тези названия са имали широко разпространение сред древните българи.

Космологични представи на древните българи съгласно бронзовата розета от Плиска facebook image
Публикувано от: Матей Йорданов

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.