Начало на реферати

Кооперацията в България - възникване и развитие


В периода 1914 – 1918 г. в Обединения съюз членуват 586 кооперации, в това число 573 кредитни, 7 потребителни, 3 скотовъдни, 1 тютюнопроизводителна, 1 винопроизводителна и 1 земеделски синдикат. Страната има изтъкнати теоретици и практици на кооперативното дело. Това е предпоставка за многообразие в кооперациите и до творчески подход при избора на вида на кооперацията според конкретните условия. Обосновава се всестранна кооперация на село като адекватна за нашите условия на кооперативна организация. Данните в таблицата разположена по-долу съдържат различни видове кооперации през 1939 г. От таблицата се вижда, че над 68 % от кооперациите имат разностранна дейност, т.е. т. нар. всестранни кооперации предимно в селата.Кооперации, кооперативни дружества и кооперативни съюзи

през 1939 година

№ по ред

Видове кооперации

Брой на кооперациитеобщо

в градовете

в селата

членове

1.

Производствени

735

306

429

201 564

2.

Търговски-снабдителни

278

222

56

114 723

3.

Кредитни (всестранни)

2 386

264

2 122

502 925

4.

Социално-битови

30

20

10

16 949

5.


Застрахователни

9

9

-

151 747

6.

Съюзи и централи

64

58

6

7 897


Всичко:

3 502

879

2 623

995 805


От общо 3 502 кооперации през 1939 г. 2 623 или над 75 % са в селата. Общо броя на кооператорите на включените 3502 кооперации в таблицата наброява 995 805 души. В тази цифра е отчетено членуването на едно лице в няколко кооперации. Това дублиране е незначително поради преобладаването на кооперациите в селата, и то от тип – всестранни кооперации.

Определена заслуга за развитието на кооперациите в областта на услугите и зараждащата се българска преработвателна (хранително-вкусова) промишленост имат правилните теоретични постановки на проф. Янаки Моллов. Той вижда бъдещето на кооперациите за услуги (земеделски, машинни, ремонтни работилници и др.) и на кооперациите за изграждане на заводи, консервни фабрики, млекопреработвателни предприятия и др. Така той правилно създава предпоставките на агро-бизнеса в България. През периода 1930 – 1939 г. се създава многообразието от организационни структури в агро-бизнеса. Потвърждение на този извод е списъкът на кооперативните структури в сферата на земеделието, преработващата индустрия и обслужващите дейности от производствените и финансовите сфери: Общ съюз на българските земеделски кооперации, Лозаро-винарска кооперативна централа, Съюз на тютюневите кооперации, „Ведома” – централа на чиновническите кооперации, Съюз на железничарските кооперации, „Задруга” ООД на Съюза на популярните банки, Обединена кооперативна централа „Напред”, Съюз на трудово-строителните кооперации в България, Съюз на автомобилните кооперации в България, Българска пчеларска кооперативна централа”Нектар”, Съюз на свиневъдните кооперативни сдружения, Съюз на овцевъдните кооперации, Съюз на коневъдните кооперации, Съюз на говедовъдните сдружения, Скотовъдна централа – ГОД, Българска птицевъдна кооперативна централа и др. Списъкът може да бъде продължен с много професионални и браншови съюзи.

Кооперацията в България - възникване и развитие facebook image
Публикувано от: TEMENUSHKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.