Забравена парола?
Начало на реферати

Контрол и контролинг


б)общ

5.В зависимост от посоката на осъществяване управленският контрол е:

а)линеен;

б)функционален

6.Според периода,през който се извършва, управленският контрол бива:

а)постоянен;

б)контрол в края на дейността

V.Техники на контрол (основни методи за контрол).

Дейността на предприятието може да се контролира по различни начини.Най-често се използват следните методи за контрол:

1.Бюджетен контрол.Той се осъществява чрез контролиране на разработените бюджети както за цялата фирма,така и за всяка дейност,всяка група дейности,всяко звено.Контролът чрез бюджетите се осъществява,като се поставят ограничения върху разходите за отделните дейности и като се сравняват постигнатите резултати с планираните.

2.Контрол чрез графици.Разработването на графици за изпълнение на задачите е не само инструмент за детайлно планиране и организиране,но и за действен контрол.

3.Контрол чрез финансови съотношения.Финансовите съотношения представляват отношения на различните показатели към фирмените резултати.Така те не само дават обобщаваща картина за резултатите от цялостната дейност на предприятията,но и информират ръководствата за това кои фактори са довели до съответното състояние.Друг начин за действен контрол е сравняването на планираните и отчетените резултати на тези показатели.

4.Контрол чрез статистически данни и отчети.За целите на фирмения контрол се събират и обработват различни статистически данни,подготвят се рутинни и специални отчети.Те дават възможност на ръководителите и техните екипи да направят съответните анализи и да вземат необходимите управленски решения.

5.Контрол чрез метода на критичната точка.Чрез този метод мениджърите контролират съотношението между приходите от продажбите и направените разходи и дейности довели до това.

6.Одит.Одитът е два вида - финансов (счетоводен) и управленски.

а)Финансовият одит е оценка на фирмените финансови и счетоводни резултати и документи.Той може да е външен,т.е. извършван от външни за фирмата специалисти, и вътрешен - извършван от служители на предприятието.

б)Управленският одит е вътрешен одит и е ефективен инструмент за контрол на цялостната управленска дейност.Той включва не само финансовата оценка,но и цялостната оценка на всички фирмени дейности - от оценката на политиките,целите и стратегиите до оценката на решенията и действията на ръководителите.

7.Други методи за контрол - стимулиране,линейно програмиране,изследване на операциите и др.

V.Методи на контрол.

Техниките на контрола са свързани с методите на контрол,които в най-общ план могат да бъдат групирани в 3 основни групи:

  • Методи за събиране на първична информация - измерване,изучаване на документи,интервю,наблюдение,анкета,експертна оценка;

  • Методи за обработка и анализ на информацията - статистически,математически и графични методи,прогнозиране и проектиране;

  • Методи за регулиране - стимулиране и санкциониране,стандартизация на работата и др.

Резюме:

Контролирането е управленска функция,чрез която мениджърът определя степента на съответствие между текущото и желаното,залегнало в плана състояние във всеки момент от време и предприема корекции в работата в случаите,когато се установят недопустими отклонения между планираните и регистрираните стойности на параметри,описващи състоянието.Чрез контролирането мениджърът поддържа вярната посока в избрания от фирмата курс на действие.

Между планирането и контролирането има много тясна връзка.Те се допълват в един непрекъснато повтарящ се цикъл,целящ усъвършенстването дейността на фирмата.

Контрол и контролинг facebook image
Публикувано от: Руско Рашков

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.