Забравена парола?
Начало на реферати

Комуникацията


терминология за названия на документи молба, уверение, автобиография, декларация, чек и др.;

терминология за части на документи алинея, параграф и др.;

терминология за процеси на утвърждаване и съгласуване на документи договор, споразумение, законопроект и др.;

използване на абревиатури и съкращения ДДС, БТК, ЕС, МС, НАП, домсъвет, изпълком и др.;

употребата на устойчиви думи и клишета долуподписаният;

официално-делови изрази;

морфологично ниво по-често се срещат именни конструкции, вместо глаголни. Например: На основание на; За сведение; В изпълнение и др. Използват се и сложни съюзи предвид, възоснова, вследствие и др.;

синтактично ниво изречения. Те са задължително книжовни. Най-често се употребяват разширени изречения, абзацно разчленени на глави, точки, алинеи.

Официално-деловият текст си има характерни особености. Той се изгражда по строго определен модел, за да бъде достоверен, стандартен и да улеснява обработката. Официално-деловият текст е унифициран. Изграден е при спазване на строго определен ред на частите и думите. Самите документи пък се кодират по жанрове според предназначението и конкретните цели на общуване.

Официално-деловият стил може да бъде разделен на следните няколко подстила:

  • дипломатически обслужва сферата на междудържавните отношения. Този подстил е достоверен. Характерно за него е отсъствието на публичност при протичане на комуникацията между представителите на държавата. Реално авторът на документите е анонимен и подписва съответния документ формално, в ролята си на институционализирана личност. Организираща функция изпълняват договорът, конвенцията, спогодбата. Предупредителна функция нотата и меморандумът. Информационна функция съобщението, декларацията, комюникето. Поздравителна функция тостът и поздравлението;

  • законодателен свързва се с държавните организации и гражданите, по-точно с отношенията между различните държавни организации и гражданите от гледна точка на техните права и задължения, изразени в правови документи. Използва се в дейността на изпълнителната и законодателната власт. Законодателните текстове се създават от законодателни органи и имат конкретен обобщен адресат гражданите. Целта е да се обобщят правата и задълженията на всеки гражданин в обществото. Основна характерна черта на този стил е неговата императивност. Законодателните текстове се изграждат по строго определени модели, със специфична терминология и фразеология, които трябва да бъдат разбираеми за адресата, за да може той да знае и познава своите права и задължения;

  • административно-канцеларски свързва се със съдебните власти. Гражданите са както създатели, така и получатели на документите от сферата на административно-канцеларския подстил. Административните текстове могат да бъдат представени от предварително приготвена бланка, която се попълва от частно лице и от упълномощено лице. Тези документи трябва да бъдат унифицирани, достоверни и да подлежат на бърза обработка.

Често документите с частен характер имат ограничена сфера на употреба и се отличават с краткосрочно действие. Този вид документи изпълняват няколко основни функции:

  • информативна автобиография, доклад и др.;

  • удостоверителна разписка, свидетелство, удостоверение;

  • съобщителна призовка, обява и др.Комуникацията facebook image
Публикувано от: Никола Петров

Подобни материалиКомуникацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.