Начало на реферати

Комуникацията


всички езикови средства, а авторът заема особена позиция. Основните подстилове са следните:
 • поетичен;

 • прозаичен;

 • драматургичен.

Жанровете в художествения стил са стихотворение, ода, поема, роман, пиеса, новела и др.

(2.5)Официално-делови стил

Официално-деловият стил се използва в администрацията, законодателството, съдебната власт, бизнес средите и др. Подобно на научния, официално-деловият стил не предава емоции. Има собствена терминология, но също така използва терминология от други езикови стилове. Официално-деловите текстове са предвидени от обществото за обществото, т.е. те са за всички. Лицата се изразяват безлично в деловите текстове.

За официално-деловия стил са характерни строго нормативни езикови предписания. В документите се избягват съзнателно индивидуални стилизации и езикова оригиналност. Авторът на документа и адресатът се намират в официални отношения. Затова езиковите средства се определят от гледна точка на законовите уредби, а не от субективна гледна точка.

Официално-деловият стил обслужва официално-деловите и правните отношения. Регулира отношенията между държавата и гражданите. Характерна особеност на общуването е, че не се говори от свое име, а също така се наблюдава и повторяемост на речевата ситуация. Деловото общуване е изключително формално има модели, които се спазват. Характерни за него са устойчивостта, затвореността, безличността. Тези характеристики на деловото общуване са предпоставка за бързата комуникация. Деловата сфера е сферата на бюрокрацията.

Официално-деловият стил се отличава със стилистична едноцветност, строгост и констатиращ характер. Този стил се основава на език от нехудожествен тип. Не се наблюдава двузначност.

(3)Официално-делови стил

Официално-деловият стил обслужва обществото използва се във формални ситуации, като участниците в комуникационния процес могат да бъдат с различен социален статус. Освен това, този стил се използва за изразяване на обществените отношения. Служи за връзка между населението и структурите на властта.

Отличителните средства, които деловата реч използва, са следните:

 • точност;

 • лаконичност;

 • конкретност;

 • яснота на формулировките;

 • формализация;

 • стандартизация.

Ето защо всеки един официално-делови текст се отличава със затвореност и устойчивост. Характерна за официално-деловите текстове е употребата на клишета. Клишето е многочислен речеви стандарт (модел).

За останалите езикови стилове клишето се счита за стилистичен минус, приема се като признак за бедност на езика. При официално-деловия стил обаче, който е стилът на документите, клишето е необходимост.

Езикът е система със структура, като частите на тази система са взаимно свързани и могат да се разгледат на различни нива. Характерните особености на официално-деловия стил на различните езикови нива са:

 1. лексикално ниво думи, терминология (както специфичната за официално-деловия стил терминология, така и терминология от различни науки). Среща се висок процент на терминология:

  • терминология за лица и функцията им в официално-деловите отношения директор, мениджър, супервайзър и др.;

Комуникацията facebook image
Публикувано от: Никола Петров

Подобни материалиКомуникацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.