Начало на реферати

Комуникацията


Разговорният стил е основен в българския език. Това е стилът на ежедневното общуване. Съвременните книжовни езици са възникнали на основата на разговорния стил. Това, което се избягва в този езиков стил, е терминологията.

Разговорният стил е устната проява на комуникативния акт. Използва се предимно в сферата на ежедневните битови отношения. Съзнателно се избягва употребата на термини. Използват се оценъчни и емоционално-експресивни епитети, което осигурява прост и естествен разговор между хората. Разговорният стил отговаря на непринудената, неподготвената, предварителна форма на общуване, която може да се осъществи във всяка една ситуация. Разговорният стил обслужва комуникативната сфера.

(2.2)Научен стил

Научният стил се среща в интелектуалната сфера. Зад всеки термин стои само едно понятие. Езикът и стилът на учебниците се характеризират с терминология, сложност, причинно-следствени връзки и др. Между научния и разговорния стил съществуват следните няколко разлики:

  • сфера на общуване;

  • функция научният стил съобщава;

  • научният стил не е експресивен.

Основната цел на научния стил е точно, логично и еднозначно предаване на мислите. Най-важни черти са абстрактност, обобщеност, точност, липса на емоционалност, строгост, сухост. Характерна особеност на научния стил е употребата на терминологична лексика, като във всеки отрасъл на науката се срещат строго определени термини. Основните подстилове са следните:

  • академичен;

  • научнопопулярен;

  • научноучебен;

  • научноинформационен.

Основните жанрове в научния стил са монография, статия, речник, енциклопедия и др.

(2.3)Публицистичен стил

Публицистичният стил се среща в медиите вестници, списания, телевизия, радио, интернет. Характерна за този стил е употребата на шаблонни изрази. Публицистичният език е предназначен за голяма аудитория. Шаблонните изрази се употребяват с цел по-лесно раазбиране и достигане до аудиторията. Фактите в научния стил са в по-голяма или по-малка степен доказани, докато в публицистичния текст не са. Публицистичният стил си прилича с разговорния по следното:

  • използват се разговорни думи и изрази;

  • има автор.

Публицистичният стил обслужва сферата на политическите, социалните, спортните и културните взаимоотношения. Характеризира се с безкрайно тематично разнообразие, което се дължи на разнообразието на м обществения живот.

Публицистичният текст е особен вид литература, създадена в специфична речева ситуация от социално обобщен, подчертано индивидуален адресант при кратък срок и масов получател. Публицистичният текст се проявява в писмена и устна форма и изразява позицията на автора.

Публицистичният стил непрекъснато се развива, тъй като пряко отразява развитието на обществените процеси. Често се употребяват езикови шаблони, стандартни изразни конструкции

(2.4)Художествен стил

Художественият стил е стилът на художественото творчество. Езикът на художествения стил разполага с най-широкия диапазон от езикови и изразни средства. Използва се цялото лексикално богатство на езика. Ролята на автора в художествения стил създава светове.

Най-важната особеност на художествения стил е широката употреба на думи с преносно значение, авторови неологизми и др. В художествения стил се използват

Комуникацията facebook image
Публикувано от: Никола Петров

Подобни материалиКомуникацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.