Начало на реферати

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ВИДОВЕ. ПРЕНОСНА СРЕДА. МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА. ГЛОБАЛНА МРЕЖА INTERNET


Хостовете в мрежата и постоянно свързаните компютри имат постоянен (статичен) IP адрес, докато останалите компютри получават Временни адреси, които ги идентифицират само в рамките на една сесия в мрежата.

Този начин на адресиране се нарича протокол IPv4. Разработва се следваща генерация протокол Ipv6, при който адресното поле е увеличено от 32 на 128 бита. Това ще даде възможност за посрещане на нуждите от адресиране на значително по-голям брой компютри в мрежата.

DNS

Броят на компютрите в Internet расте много бързо и през 1983 г., когато хостовете са почти 1000, се ражда идеята вместо цифровите 1Р адреси да се използват обикновени имена за компютрите. Така на 1Р адреса 195.34.121.212 се съпоставя school.acad.bg.

За целта се поддържа база от данни за съответствието на цифровите и символните имена. Обслужването на заявките за намиране на съответствието между зададено символно име на компютър и цифровия му еквивалент се извършва от специален компютър наречен nameserver. Повечето компютри имат свой по-малък списък на съответствията и невинаги се обръщат към външен nameserver.

Символните адреси имат следните предимства:

  • Името на хоста може да остане същото, независимо че е променено мястото на свързването му към мрежата, което води до промяна на 1Р адреса. Достатъчно е да се направи промяна в списъка на съответствията.

  • Името не е свързано с географското местоположение на компютъра, а представя организацията, училището, фирмата и т. н.

  • Отпада ограничението името да е от четири полета.

Повечето адреси са подчинени на следното съответствие за кодове на полето област:

gov - правителствена организация;

mil - военна организация;

edu - образователна институция;

com - търговска и индустриална организация;

net - мрежова администрация;

org - организация, която не е от по-горните видове.

E-mail адреси

Всеки потребител в Internet може да има свой електронен адрес. Първата част от адреса шетате определя еднозначно потребителя и се избира в споразумение с доставчика на Internet. Останалата част от адреса, след разделителя @, е името на компютъра, който е пощенски (mail) сървър.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ВИДОВЕ. ПРЕНОСНА СРЕДА. МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА. ГЛОБАЛНА МРЕЖА INTERNET facebook image
Публикувано от: Мустафа Ахмед

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.