Начало на реферати

Компютърна надеждностНякои системи са проектирани много висока точност. За пример, компютрите използващи АТ&Т да контролират техните телефонни обмени са проектирани за точност от 0,9999999, което съответства на непланиран престой от 2мин. за 40години. За да се достигнат тези нива на точност, толеранса на повредите трябва да се използва от дизайнерската площадка, съчетано с високо ниво на наблюдение и поддържане.


Пресмятане на Надеждността на Компютърни Системи


За системи които не са били проектирани да се повреждат случайно е добре да се знае че повредата на един елемент довежда до повредата на цялата система. Така размера на повредата на системата може да се обясни по така нареченият метод на броенето на частите. Ако системата съдържа m на брой елементи, всеки от които има размер на повредата m , тогава размера на системната повреда s може да се дефинира като:където Nm е номера на всеки разлиичен вид елемент.

Системната надеждност ще бъде:Ако системният дизайн е такъв че повредата на един елемент не дочежда до повредата на цялата система, тогава изчисленията на MTTF и rs (t) стават доста по-сложни.

Разглеждаме две ситуации, къдто компютърната система е изградена от няколко подсистеми. Това може да са индивидуални елементи, или ИС. Първият е когато повредата на индивидуална част от подсистемата довежда до повреда на цялата система. Това е познато като сериен модел и е показан на фиг.98.2. Това е същата ситуация както описаната преди малко,и метода на броенето на частите, форм.(98.12) и (98.13) могат да се използват. Вторият случай е където повредата на индивидуална подсистема не довежда до системна повреда.. Това е показано на фиг. 98.3. Само повредата на всяка подсистема означава че системата е повредена, и системната надеждност може да се изчисли по следният метод. Ако r(t) е надеждността (или вероятността да не се повреди) на всяка подсистема, тогава q(t)= 1-r(t) е възможността за повреда на индивидуална подсистема. Тогава вероятността да се повредят е:

Компютърна надеждност facebook image
Публикувано от: Галина Стоянова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.