Начало на реферати

Книга за учителя по Географиякнига за учителя

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ЗА 5. КЛАС

 

Издателска къща „Анубис“
София, 2006

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА V КЛАС

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Географското образование има определено място и значимост в подготовката на младите хора. Природо-общественият характер на географията дава възможност да се разберат пространствените измерения (аспектите) на взаимодействие между природа­та и обществото – един от най-актуалните въпроси на съвременността.
В V клас започва изучаването на учебния предмет География и икономика в основ­ната степен, респективно СОУ. Тозиучебен предмет е част от културнообразователна-та област (КОО) Обществени науки, гражданско образование и религия.
В Държавните образователни изисквания (ДОИ) се предвижда изучаването на пла­нетата Земя. В Уклас това се прави в общ курс, който включва четири аспекта: Земята като част от Слънчевата система; нейният природен облик; населението, селищата и политическата карта; стопанството. Началните теми въвеждат учениците в учебния предмет и в някои начини за изучаването му. Този комплексен подход дава възмож­ност, от една страна, у учениците да се създадат интерес и нагласи за предстоящата дейност, а, от друга – да се формира най-обща представа за нашата планета, чието изучаване е започнало в началната училищна степен.
Общият курс по География и икономика осигурява овладяването на водещи идеи, система от общи понятия, глобални закономерности и начини за дейност – умения, компетенции и модели на поведение, които са основа, опори и своеобразен инструмен­тариум за успешно овладяване на регионалните курсове в прогимназиалния етап. Така се поставя началото на географска грамотност на учениците и се предоставят възмож­ности за ориентирането и приобщаването им към актуални процеси и проблеми на съвременността – предпоставки за формирането на тяхната географска култура, за лич­ностното им развитие, социална адаптация и реализация.

Книга за учителя по География facebook image
Публикувано от: Dimitar Stoev Dimitrov

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.