Начало на реферати

Клетка


КлеткаКлетката е най-малката жива система в природата.Тя е основната единица на живите организми.Човешкото тяло също е изградено от клетки,които много се различават по размери,форма,строеж и функции.В него се намират трилиони клетки от различни видове,които имат разнообразен строеж и изпълняват различни функции-мускулни,нервни,кръвни,жлезисти,размножителни(полови) и др.Нервните клетки са силно разклонени,кръвните-кълбовидни и дисковидни,сперматозоидите-удължени с камшиче,и други.Строежът и функциите на клетките също имат съществени различия,например нервните клетки могат да провеждат сигнали,мускулните-да се съкращават,червените кръвни клетки свързват и пренасят кислород,костните изграждат костите,служещи за опора на тялото.Независимо от различията всички клетки притежават характерните белези на живите организми.Клетките са изградени от химични съединения.За живите клетки са характерни четири основни вида органични химични съединения:белтъци,нуклеинови киселини,въглехидрати и липиди.Те се образуват по естествен път само в живите организми.Макар и малка по размери,живата клетка е със сложно устройство.Всяка клетка съдържа три основни структури-клетъчна мембрана,цитоплазма и клетъчно ядро.Клетъчната мембрана обособява,органичава клетката като самостоятелно тяло.Мембраната е отговорна и за възприемането на сигнали.Цитоплазмата включва както всички органели на клетката освен ядрото,така и полутечна среда,в която са разположени.Тази среда има сложен състав-съдържа неорганични вещества,въглехидрати,витамини,много и различни белтъци.За протичането на клетъчните процеси е необходима енергия.Тя се набавя от веществата,които клетката приема от външната среда.Но тази енергия трябва да се преобразува във форма,удобна за клетката.Това се извършва в митохондриите-клетъчни органели,които са изградени от мембрани.Важно място в клетката заемат рибозомите.Те са едни от най-дребните органели.В състава им влизат различни белтъци и рибонуклеинова киселина.Рибозомите произвеждат всички белтъци,необходими на клетката или предназначени за организма.Клетачното ядро е най-големият отганел.То е покрито с мембранна обвивка и съдържа хромозомите на клетката.След като нараснат достатъ1но,клетките се делят.От всяка една възникват две млади,дъщерни клетки.Самото деление на клетките се нарича митоза и е характерно за растителните и животинските клетки включително човешките.В клетката се образува делително вретено-структурна от белтъчни нишки.Хромозомите се подреждат в средата на делителното вретено,като се прикрепват към неговите нишки.Клетъчното деление осигурява непрекъснатостта на живота и неговото развитие.

Клетка facebook image
Публикувано от: Мария Павлова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.