Начало на реферати

Класическа школа Научен мениджмънт и Административна теория


Представители на школата научен мениджмънт се занимават с управление на производството т.е. с повишаване ефиктивността на най-ниско управленско ниво. Представителите на административната школа наблягат на подходи които усъвършенстват управлението на организацията като цяло. Целта на школата административна теория е да се формулират универсални принципи на управление. Принос на тази школа е че се формулират управленските функции в производство, финанси, маркетинг

Анри Пайол формулира следните 14 принципа на управлението

 1. Разделение на труда дейноста се разчленява на задачи и подзадачи и се делегира на отделни хора и/или групи

 2. Пълномощие или отговорност пълномощие е правото да се издават заповеди, а отговорност е противоположното.

 3. Дисциплина послушание и уважение. Изисква се справедливо приложение на санкции

 4. Единоначалие

 5. Единство на направление всяка група изпълнява един план и има един ръководител

 6. Подчиняване на личните на колективните интереси

 7. Справедливо възнаграждение на персонала

 8. Централизация трябва да има разделение на труда по вертикала във всяка организация

 9. Верига на командите - трябва да са ясни връзките и взаимоотношенията между линейните ръководите от върха на пирамидата до нейната основа

 10. Порядък всеки в организацията да си знае мястото

 11. Справедливост

 12. Сигурност на работното място

 13. Инициатива

 14. Корпоративен дух

Пайол за първи път поставя въпроса за разделяне на производствени от управленски функции. Според него специализацията на управленският труд трябва да се осъществи чрез назначаване на управленци с консултански функции всеки от които е специализиран в дадена област.


Макс Вебер лансира идеята че организациите трябва да се управляват въз основа на безлични рационални отношения. Вебер нарича това Бюрокрация и се характеризира със следните особености :

 1. Разделение на труда т.е. всеки работник или група работници трябва да знае свойте задължения във вид на задачи пълномощия и отговорности

 2. Длъжностите се организират Йерархично в съответствие с пълномощията.

 3. Подбора на персонала и издигането му в йерархията става възоснова на квалификацията на работниците и служителите.

 4. Всички административни актове и решения са в писмен вид

 5. Отделяне на собствеността от управлението т.е. ръководителите не трябва да бъдат собственици на компанията.

 6. Ръководителите работят съгласно установените правила и процедури което прави тяхното поведение надежно и предсказуемо.


Честър Бърнард разделя организациите на два вида: Формални и Неформални като нарича неформалните Латерални

Класическа школа Научен мениджмънт и Административна теория facebook image
Публикувано от: Недялка Панева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.