Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


Около една трета от лицата в активна трудоспособна възраст (15-64 навършени години) са икономически неактивни. Благоприятна е тенденцията, че все пак броят им намалява.

За разлика от първото полугодие на годината през второто шестмесечие на 2008 г. средното ниво на базработица спада до 5.1 %, а средногодишното ниво е 5.6 %.

Очакванията за по-ниско търсене на работна сила през следващата година и евентуално преструктуриране на заетостта, в резултат на освобождаване на работници от едни дейности и насочването им към други, ще облекчат до известна степен проблема с недостига на труд, но все пак той остава значително предизвикателство пред икономическото развитие на страната в средносрочен план.

Мерките, свързани с повишаване на предлагането на труд по начин, който да съответства на нуждите на търсенето, са свързани преди всичко с предоставянето на качествено обучение и квалификация, както и насърчаване по-дългото участие на пазара на труда.


Безработица през 2009 г.


През първото полугодие на 2009 г. трудовият пазар се развива много динамично и формира отрицателна тенденция на нарастване на безработицата. Националният статистически институт отчита запазване на неблагоприятни бизнес климат и стопанска конюнктура в страната през шестте месеца на 2009г., което предопределя и отрицателните тенденции на пазара на труда.

Средномесечният брой на безработните е 256061. Те нарастват с 8166 човека. В края на полугодието са регистрирани 270136 безработни, като ръста спрямо началото на годината е с 29354 човека повече.

Средномесечното равнище на безработица за страната през първото шестмесечие на 2009г. е под 7.00% - 6.4%, което по-високо спрямо същия период на 2008 г.

През второто полугодие на 2009 г. продължава тенденцията на нарастване на безработицата като тя достига 7.3 %, а средногодишното равнище на безработица е 6.8 %. Средно за годината броят на безработните лица в бюрата по труда е 280980 души.

В годините преди кризата, когато в летните месеци безработицата падаше до най-ниските си годишни нива, от началото на 2009 г. тя продължава стръмно да расте, като се ускорява в последните месеци.


Ипотечно кредитиране през 2008 г.


Първото полугодие на 2008 г. показа изключителна за нашия млад кредитен пазар динамика. Промени имаше както в поведението на банките, така и в това на потребителите.

В резултат, към края на първото шестмесечие можем да обобщим, че движен основно от ипотечното кредитиране и под влияние на международната финансова криза, пазарът на кредити у нас достигна зрялата си фаза, когато нито една от страните не може сама да диктува условията.

Като цяло за банковата система жилищните ипотечни кредити отбелязаха стабилно нарастване от 2,6 млрд.лева в края на първо полугодие на 2006г. до 7,2 млрд.лв в края на първо полугодие за 2008г. През целия период предоставения на населението кредитен ресурс за жилищни ипотечни кредити отбелязва експанзивно нарастване около 2,8 пъти, като от полугодие на полугодие прирастът на отпуснатите на населението такива кредити е все по-голям.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.