Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


През първото шестмесечие на годината ифлацията е 5.1 % средно за периода, а за второто полугодие тя е 0.6 %.

Основен принос има забавянето на растежа при цените на храните и горивата − тенденция, формирала се през втората половина на 2008 г. Забавянето на растежа на вътрешното търсене и повишената несигурност за икономическата среда потискат цените особено на нехранителните стоки и услугите, поради което се наблюдава ясно изразена тенденция към понижаване и на техните годишни темпове на нарастване. Значителното забавяне на инфлацията при транспортните услуги и общественото хранене е в резултат на косвени ефекти от динамиката на цените на храните и горивата, както и на базов ефект, свързан с увеличенията в цените на тези групи през същия период на предходната година.

През първото тримесечие натрупаната инфлация достигна 0.5% и бе с 3 пр.п. по-ниска от тази през същия период на 2008 г. При всички основни групи стоки и услуги с изключение на тютюневите изделия се наблюдават по-ниски темпове на нарастване на цените. В групата на услугите поскъпването е с 1.2% (спрямо 3.5% в периода януари − март 2008 г.). Административните цени също поскъпват в по-малка степен − с 0.9% (спрямо 3.5% през 2008 г.). При цените на горивата и промишлените стоки се отчита дефлация съответно от -4.6% и -0.2%.

Средногодишната инфлациа за цялата 2009 г. спрямо 2008 г. е 2.8 %. След четири поредни месеца на дефлация (от май до септември) и вяла инфлация за октомври и ноември ( с по 0.1 %) месечното нарастване на потребителските цени през декември вече е по-съществено ( с 0.5 %).


Безработица през 2008 г.


Увеличеният брой работни места на първичния трудов пазар беше в основата и на продължаващата тенденция на намаление на безработицата в страната.

През първата половина на 2008 г. продължи тенденцията за спад на базработицата, която достигна 6.3 % за съответния период. В края на полугодието са регистрирани 221089 безработни, като намалението спрямо началото на годината е с 19.1% (52191 човека). Настоящото ниво на безработица е най-ниското измервано досега.

Националният статистически институт отчита запазване на благоприятен бизнес климат и стопанска конюнктура в страната през първите шест месеца на 2008г., което предопределя и продължаващите положителни тенденции на пазара на труда.

Стабилната макроикономическа среда, високият икономически ръст, реализиращите се програми и мерки, обучения за професионална квалификация и ефективното трудово посредничество на бюрата по труда на първичния пазар са основните причини за продължаващото намаление на безработицата в страната.

В сравнителна перспектива България вече не е сред страните с висока безработица като нивото на безработица вече дори е под средното в Европейския съюз. По безработица България в момента е на едно ниво с Швеция и Ирландия. Въпреки това, България все още не е сред страните с най-ниска безработица. В страни като Дания и Холандия безработицата е под 3%, а дори и в източноевропейски страни тя е по-ниска – в Естония и Словения безработицата е около 4%.

Общата безработица намалява, но младежката расте, същевременно значително намаляват продължително базработните. За второто тримесечие на 2008 г. безработните младежи(т.е. лица на възраст от 15-24 навършени години) са 40 хил., при 36 хил. година назад. Така коефицентът на младежка безработица се влошава от 12.6 на 13.1 на сто от икономически активните в тази възрастова група. Половината от всички безработни са продължително безработни, но тенденцията е и техния брой да намалява, и то по-бързо, отколкото общия брой на безработните.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.