Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


- през април най-голямото поскъпване дойде от цигарите /заради повишените

акцизи/

- през май най-много поскъпване на цените имаше отново при цигарите и при

транспорта /заради скъпия петрол и горива/

Ефектът от съществуването на нелоялна конкуренция и неговото влияние за поскъпването при храните е трудно да се оцени. През 2008 г. Комисията за защита на конкуренцията наложи парични глоби на фирми и браншови организации, опериращи на пазара на мляко и млечни произведения, яйца, птиче месо, хляб, растителни масла и маслопродукти, които чрез картелни споразумения са поддържали определени равнища на цените и по този начин са ощетили потребителите.

За периода януари-ноември 2008 г. нарастването на цените на енергийните стоки бе 5.1%, което допринесе за общата инфлация с 0.7 процентни пункта. Динамиката на цените на стоките от тази група се определяше както от динамиката на международните цени на суровия петрол, така и от измененията на административните цени у нас.

Динамиката на международните цени на суровия петрол и на валутния курс долар/евро се пренася почти директно както върху цените на производител на нефтопродукти у нас, така и при потребителските цени на течните горива. Непрекият ефект от тяхната динамика обаче влияе много по-силно върху изменението на общото ценово равнище в България, отколкото в ЕС поради високата енергоемкост на нашата икономика. През последните десет години енергийната интензивност на българската икономика се е подобрила с 38%, но все още остава около 8 пъти по-висока спрямо страните от ЕС.

Базисната инфлация също се влияе от динамиката на международните цени, но в значителна степен се определя и от динамиката на вътрешното търсене. През последните години вътрешното търсене в страната нарасна в резултат на по-високите възнаграждения за труд и ръста на кредитите за домакинствата. През последните три години ръстът на заплатите изпреварва ръста на производителността на труда, което оказва натиск върху цените и се явява един от факторите, допринасящи за по-високите стойности на базисната инфлация у нас. Инфлацията при неенергийните промишлени стоки е доста по-ниска от тази при услугите, което се обуславя от факта, че те са обект на конкуренция от внос на аналогични стоки.

През втората половина на 2008 г. общият темп на инфлация се понижи значително спрямо първото полугодие поради забавянето на инфлацията при храните и горивата като средно за периода тя е 10.9 %, а средно за цялата година инфлацията е 12 %. По-ниските темпове на нарастване на цените на храните бяха резултат от по-голямото предлагане в условията на добра селскостопанска реколта в страната и региона, както и поради базов ефект, свързан с ускоряването на инфлацията при хранителните продукти през втората половина на 2007 г. Поевтиняването на горивата в края на 2008 г. следваше низходящата динамика на цената на петрола, която отчасти бе компенсирана от по-високите акцизни ставки върху горивата от началото на годината.

Вътрешните цени от индустриалния сектор са до голяма степен зависими от цените на суровините и материалите, търгувани на международните пазари. Ролята на международните цени е особено силна за малки и отворени икономики, каквато е България.

Инфлация през 2009 г.

В началото на 2009 г. инфлацията на годишна база продължи бързо да се понижава, като през март достигна 4.0% (7.2% през декември 2008 г.).

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.