Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


В търговията на едро се наблюдава спад от 16.9%, вследствие на отрицателните темпове във всички съставни дейности.

В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението достига 43.2% и се дължи предимно на отчетения спад в търговията с автомобили и мотоциклети - 43.8%, тъй като дейността създава около 93% от обема на приходите.

През второто полугодие на 2009 г. номиналната стойност на БВП достига 36 млрд. лв. като общо за цялата година възлиза на 66,3 млрд. лв.

Спадът на българската икономика на годишна база продължи да се задълбочава и през третото тримесечие на 2009 година, но се оказа по-слаб в сравнение с повечето очаквания. За третото тримесечие спадът на БВП у нас на годишна база е в размер на 5.4 % (4.7 % за деветте месеца на 2009 г.).

Задълбочаването на общия икономически спад през третото тримесечие от страна на производството на БВП се дължи на сектора на услугите. Услугите като цяло реагираха най-късно на общото влошаване на икономическата конюнктура в страната и едва през третото тримесечие добавената стойност в сектора падна под нивото спрямо година назад (5.1 %) като следствие от предхождащия спад на активността и доходите в индустрията. Спадът на услугите се дължи най-вече на задълбочаване на спада в „транспорт, складиране и съобщения” и „търговия” (съответно до 15.6 % и 13.2 %). В „операции с недвижими имоти” вече също се отбелязва спад (1.6 %). Растеж с тенденция към забавяне продължава да се регистрира във „финансово посредничество” и „държавно управление”. Спадът в сектор индустрия (6 %) продължава, но благоприятното е, че продължава да се забавя. Същевременно спадът в строителството се задълбочи (на 8.7 %). Благоприятна изненада поднесе аграрния сектор, който регистрира растеж през третото тримесечие (2.3 %), предхождащ се от зъдълбочаващ се спад през първото полугодие (с 4.8 % за първото и 6.3 % за второто тримесечие). Задълбочаването на спада на вътрешното търсене продължава да обуславя спада на икономиката от страна на крайното изполползване на БВП. Спадът на инвестициите се задълбочи повече от два пъти. Благоприятна, макар и твърде слаба е тенденцията на забавяне на спада на потреблението на домакинствата, кояото кореспондира с тенденцията на забавяне на спада в промишлеността.

Инфлация през 2008 г.

Отчетените високи равнища на инфлация в България през 2008 г. се дължаха в най-голяма степен на нарастването на международните цени на храните и на суровия петрол. С най-голям принос за ускоряването на инфлацията през 2007 г. беше групата на хранителните стоки. Тяхното влияние продължи и през първата половина на 2008 г. и те продължиха да допринасят за относително високата месечна инфлация у нас до средата на годината. По-високата инфлация на цените на хранителните стоки се пренесе през цените на производител от по-голямото нарастване на цените на основни селскостопански стоки, търгувани на световните борси-процес, започнал от юли 2007 г.

През първото шестмесечие на 2008 г. инфлацията достигна 13.2 % средно за периода.

През първите месеци на 2008 година основните източници на инфлация останаха храните и свързаните с тях услуги. През април и май това се промени:

- сезонно хранителните стоки забавиха темпа на поскъпване и дори спряха да

поскъпват

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.