Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


През декември 2009 г. салдото по текущата сметка бе отрицателно в размер на 326.9 млн. евро. Дефицитът бе с 66.1% по-нисък от този, регистриран през декември 2008 г. За цялата 2009 г. натрупаното отрицателно салдо по текущата сметка е в размер на 2 912.1 млн. евро, което е с 66.3% по-малко в сравнение с 2008 г. Основен фактор за това подобрение за годината като цяло бе динамиката на търговския баланс. Въпреки че износът на българските фирми чувствително се сви, ниското вътрешно търсене в резултат на забавяне на икономическата активност в страната, комбинирано с ефекта от движението на международните цени, доведе до още по-силно намаление на вноса на стоки.


Инвестиции през 2008 г.


По данни на Българската народна банка (БНБ) преките чуждестранни инвестиции в страната за първите шест месеца на годината възлизат на 2078.6 млн. евро (6.3% от БВП). Те са с над 458 млн. евро по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато са възлизали на 2537.1 млн. евро (8.8% от БВП).
Намаляване се отбелязва и при дефицита по текущата сметка, който преките чуждестранни инвестиции покриват - за първото шестмесечие на миналата година те са покривали 87.9% от него, докато сега те покриват 54.9% от него.

През второто полугодие на 2008 г. инвестициите възлизат на 3 412.8 млн. евро.
Основната част от инвестициите са насочени към услугите. Капиталовите разходи в

този сектор на икономиката имат дял между 58% и 60% от общите инвестиции в икономиката, като в по-голямата си част (около 80%) те са концентрирани в отраслите търговия, транспорт и съобщения, операции с недвижимо имущество и държавно управление. Промишлеността все още е относително по-малко атрактивна за инвеститорите, като делът й в общите инвестиции намалява от около 35% за периода 2000 – 2003 г. до около 32% за последните четири години. Особено атрактивни за инвеститорите през първите шест месеца на 2008 г. бяха отраслите операции с недвижими имоти и бизнес услуги, производство и разпределение на електроенергия, строителство и търговия. Те привлякоха половината от инвестициите през периода януари-юни на 2008 г. и допринесоха за над 80% от растежа на показателя. Те са и около 65% от привлечените преки чуждестранни инвестиции през 2007 г. и шестмесечието на 2008 г., което е индикатор за наличието на интерес на чуждестранните инвеститори да развиват бизнес в България в тези икономически дейности. Този интерес се предполага както от общите макроикономически условия в страната, така и от относително високите печалби, реализирани от предприемачите в тези отрасли.


Инвестиции през 2009 г.


За полугодието от януари до юни тази година, показват, че преките чужди инвестиции са достигнали 1 616.7 млн. евро. Това е с около 30 процента по-малко отколкото отчете статистиката за същото време на миналата година. Все пак това е един задоволителен резултат за този общо взето трудна в световен мащаб година. Кои са секторите, които водят към момента? На първо място инвестиции във финансовия сектор, в търговията, в недвижимите имоти и промишлеността. Като цяло спадът в строителство и недвижими имоти е значителен, но въпреки това този сектор продължава да е ако не на първо, то на второ място, след финансовите услуги.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.