Начало на реферати

Казус по Централно банкерствоБюджетен дефицит през 2008 г.


За периода януари - юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3 710,6 млн. евро.

За юни 2008 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 688.3 млн. евро, като нарасна с 388.9 млн. евро спрямо същия месец на предходната година. Нарастването на външнотърговския баланс на стоки е основният фактор, повлиял върху ръста на дефицита по текущата сметка. Влошаването салдата на услугите и дохода също имаха отрицателно влияние, но в по-малка степен. Обратното, сметката на текущите трансфери показа подобрение през месеца. Финансовата сметка регистрира значителни финансови потоци към страната и съответно покри в двоен размер дефицита по текущата, въпреки високото му ниво.

За първото полугодие на годината дефицитът по текущата сметка достигна 11.5% от прогнозния БВП, което е с 1.5 процентни пункта повече спрямо същия период на предходната година. Влошаването се дължи основно на растящия отрицателен външнотърговски баланс.

За периода юли - декември 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3 884,5 млн. евро.

През месец декември 2008г. дефицитът по текущата сметка на платежния баланс възлезе на стойност 802.7 млн. евро, като намаля с 14.7% спрямо същия месец на предходната година. Положителното развитие по салдото на текущата сметка се дължи на настъпилото подобрение в баланса на стоките и услугите. Външнотърговските обороти отбелязаха номинален спад, като това до голяма степен се дължи на ценовия спад в сектора на енергийните ресурси и металите. Поради факта, че стойността на вноса е по-висока от тази на износа, ценовите изменения имат положителен ефект върху общия баланс.

Отрицателното салдо по текущата сметка за 2008г. достигна 24.3% от прогнозния БВП на страната, при 21.8% за 2007г. Влошаването се дължи на по-високия търговски дефицит и увеличилото се нетно салдо на статията Доход, вследствие на нарасналите плащания по преки чуждестранни инвестиции. Нетните приходи от услуги останаха почти непроменени, въпреки 11%-я ръст на постъпленията в сектора на туризма. Паралелно с това се наблюдаваше значително покачване на разходите, свързани с пътувания на български граждани извън страната.


Бюджетен дефицит през 2009 г.


За периода януари - юни 2009 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 1 844,8 млн. евро (6.3% от БВП), при дефицит от 3 710,9 млн. евро (11.5% от БВП) за януари - юни 2008 г.

За юни 2009 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 122 млн. евро, при отрицателна текуща сметка в размер на 688.3 млн. евро за юни 2008 г. Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка в сравнение с юни 2008 г. са намалелите дефицити по търговското салдо и по статия Доход.

За периода юли - декември 2009 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 1 166,3 млн. евро.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.