Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


Фискален резерв за 2008 г.


Общият баланс на фискалния резерв за първото шестмесечие на 2008 г. възлиза на 10 223.5 млн. лв., а през второто полугодие на 8 382.2 млн. лв.

Общият размер на постъпилите приходи за полугодието на 2008 г. по консолидираната фискална програма е 14 029.5 млн. лв., или 51.6% от годишния разчет. Сравнени с отчетените приходи за същия период на 2007 г., се наблюдава ръст от 24.7%. Това се дължи най-вече на нарасналите данъчни постъпления, които към края на месец юни 2008 г. са с 21.9% по-високи от тези за първите шест месеца на предходната година.

И през първото полугодие на 2008 г. продължава тенденцията от 2007 г. на по-високо изпълнение на разчетите спрямо закона в частта на преките данъци. Към 30 юни 2008 г. те възлизат на 2 877.2 млн. лв. или 55.4% от планираните нива и с 24.6% повече спрямо същия период на предходната година.

Основен фактор за това са извършените промени в данъчната политика през последните години в частта на корпоративните данъци и данъка върху доходите на физическите лица. Отчетените резултати за изминалите месеци на годината дават основания да се очаква положителен фискален ефект от намалените ставки, който е свързан с разширяването на данъчната основа при декларираните данъци, устойчивия ръст на икономиката, нарастването на печалбите на фирмите и на възнагражденията на наетите лица, намаляване на безработицата и др.

Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) за цялата 2008 г. са в размер на 27 317.0 млн. лв. от годишния отчет. Съпоставени с отчетените постъпления за 2007 г., приходите са нараснали с 13.5 %, или са постъпили с 3 254.0 млн. лв. повече. Изпълнението на годишните разчети в частта на данъците (вкл. постъпленията от осигурителни вноски) е 100.0%, което съответства на общата бюджетна рамка за годината. Данъчните постъпления за годината са в размер на 22 169.2 млн. лв., и бележат ръст от 14.7% спрямо 2007 г. Неданъчните приходи и помощите са в размер на 5 147.9 млн. лв. или 102.7% от разчета за годината.


Фискален резерв за 2009 г.


Фискалният резерв към 30 юни 2009 г. е 8 264,6 млн. лв.

През първото полугодие се отбелязва забавяне на приходите по консолидираната фискална програма. Изоставяне спрямо разчетите се отчита предимно при данъчните постъпления и приходите от ДДС. Основните причини са свързани със забавянето на икономиката и значителното свиване на външната търговия.

Това е съпроводено с драстично намаляване на цените на петрола, металите и други основни суровини на международните пазари в резултат на задълбочаващата се световна финансова и икономическа криза. Негативните тенденции в икономиката се изразяват в свиване на производството, потреблението и външната търговия, ръст на безработицата, спад в строителния сектор и т. н. Тези фактори се отразяват неблагоприятно върху постъпленията от корпоративни данъци, приходите от осигурителни вноски, от данъка върху доходите на физическите лица, имуществените данъци по общинските бюджети и др.
През второто шестмесечие на 2009 г. фискалния размер е 7 672.9 млн. лв.

Намалението на фискалния резерв през последните шест месеца от 2009 г. означава, че в условията на задълбочаваща се икономическа криза не са предприети необходимите действия за ограничаване на разходите, които да отговорят на негативните тенденции в приходите.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.