Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


През месец март лихвените нива стигнаха до 3.49 %. Понижаването на процента на минималните задължителни резерви от началото на януари и свързаното с това освобождаване на ликвидност задържа лихвените проценти на междубанковите пазари на ниско ниво.

Средномесечната стойност на лихвения процент през април достигна 3.53%, като бе регистрирано увеличение на обема на търговията. Според данните от лихвената статистика обемът на новоотпуснатите заеми се повишава в сравнение с предходния месец, като в някои сегменти увеличението е значително.

През май бе отчетено значително понижение на лихвените проценти на междубанковите пазари, като средномесечната стойност достигна 2.27%, а търгуваните обеми се повишиха средно с около 11%.

През юни лихвените проценти на междубанковия пазар не се промениха значително спрямо стойностите от май и достигнага до 2.35 %, а търгуваните обеми се понижиха с около 20%.

През второто шестмесечие на 2009 г. средното ниво на лихвения процент за периода е 1.36 %.

През юли лихвените проценти се понижиха спрямо нивата си от юни и достигнаха до 2.24 %, а през август до 1.71 %, това доведе до нарастване на обемите на търгуваните депозити.

През септември средномесечната стойност на лихвения процент продължи да се понижава до 1.57 %, а през октомври 1.46 %.

През ноември лихвените проценти по фирмените заеми отбелязаха значително намаление като достигнаха до 0.61 %. Това се дължеше основно на понижението, регистрирано при левовите кредити за период до 1 година, където цената на ресурса падна до 7.6% при 9.4% през септември. Нарастването на отпуснатите обеми в този сегмент и задържането на ръста в останалите може да свидетелства за сделки с малко на брой клиенти или за преференциални условия, предложени за ограничен период от време.

Лихвените проценти на междубанковия пазар продължиха да се понижават и през декември до 0.55 %. Динамиката на среднопретеглените лихвени проценти по различните видове кредити през месеца е индикатор за насищането на пазара на заеми и търсене на стабилна посока на развитие, както и отразява резултата от минали решения относно цената на привлечения ресурс.


Валутен курс през 2008 г.


През първото шестмесечие на 2008 г. средно за периода валутния курс BGN/1USD е 1.2856, а през второто шестмесечие на годината се наблюдава леко повишение на курса спрямо първото полугодие като средно за периода той е 1.3952.


Валутен курс през 2009 г.


В сравнение с първото шестмесечие на 2008 г., през 2009 г. се наблюдава леко повишение на валутния курс и съответно BGN/1USD е 1.4663, а през второто полугодие на годината средно за периода курса е 1.3490.


Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.