Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


Тенденцията на нарастващи лихвени проценти, започнала през втората половина на 2007г., се запази и през юни 2008 г.. Основният лихвен процент се повиши с 3 базисни пункта до 4.96%. Междубанковият пазар в лева се характеризираше с нарастващи лихви и спад на търгуваните обеми.

През второто полугодие на 2008 г. лихвения процент средно за периода се повиши до 5.4 %.

През юли се запази тенденцията на нарастване на лихвените проценти. Основният лихвен процент се повиши с 10 базисни пункта до 5.06%. На междубанковия пазар лихвите продължиха да нарастват. Въпреки поскъпването на заемния ресурс, през юли обемът на новите заеми не се понижи. В стремежът си да ограничат нарастването на лихвите по кредитите и да запазят пазарния си дял, търговските банки ограничават нелихвените плащания по обслужване на кредита. Свидетелство за това се явява продължаващото намаление на разликата между годишния процент на разходите по кредита и лихвения процент.

Лихвените проценти в страната продължиха да нарастват през август. Основният лихвен процент достигна 5.25% като се увеличи с 19 базисни пункта спрямо нивото си през юли. Продължава тенденцията за намаляване на разликата между годишния процент на разходите по кредита и лихвения процент. Това предполага, че банките не прехвърлят изцяло нарастващите разходи по отпускането на кредити върху заемателите, вероятно поради силна конкуренция на пазара и желание за запазване на пазарен дял.

През септември се запази тенденцията за нарастване на лихвените проценти в страната, въпреки че на отделни пазарни сегменти бе регистрирано леко понижение. Основният лихвен процент спадна с 2 базисни пункта до 5.23%.

През октомври лихвения процент в страната се повиши и достигна стойности от 5.38%.

Лихвените проценти в страната продължиха да нарастват през ноември стигайки до 5.72 %, като това беше по-явно изразено при депозити и кредити за частния нефинансов сектор.

През декември средномесечната стойност на лихвения процент достигна 5.77 %.

Обемът на новоотпуснатите кредити рязко намаля, особено тези за домакинства. Понижението на обема на отпуснатия кредит може да се дължи както на повишаване на предпазливостта от страна на търговските банки, вследствие на влошените очаквания за икономическото развитие, така и на увеличение на лихвените проценти през последните няколко месеца, което оказва натиск върху търсенето на кредити.


Лихвени проценти през 2009 г.


През първото полугодие на 2009 г. лихвения процент средно за периода е 3.46 %.

В началото на годината още през първия месец януари лихвения процент леко се понижи в сравнение с декември 2008 г. и достигна 5.17 %.

През февруари основния лихвен процент значително се понижи и достигна 3.92%. Според данните от лихвената статистика обемът на новоотпуснатите заеми рязко намалява, като това е особено ясно изразено при кредитите за домакинства и в по-малка степен при фирмените кредити. Повишаването на предпазливостта на търговските банки както и влошаването на икономическите очаквания в краткосрочен и средносрочен план се предполага да са сред основните фактори, оказващи въздържащо влияние върху кредитната активност.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.