Забравена парола?
Начало на реферати

КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРО-ДУКЦИЯ


КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРО-ДУКЦИЯ

Калкулирането е другият компонент на системата Отчитане на производството. То е също инструментариум за определяне себестойност-та на продукцията преди началото на нейното производство, т.е. на така нар. сега ориентировъчна оценка планова, нормативна или планово-нор-мативна, и след като завърши производственият процес на нейната факти-ческа себестойност. Единствено с калкулирането на производствените разходи могат да се извеждат цени на продукцията от така нар. Себестой-ностен тип, чийто размер управлението на предприятието трябва да знае, така че да води ефективна ценова политика в условията на пазарното оп-ределяне на цените. Калкулирането като дейност се осъществява от счето-водството с помощта на съответен инструментариум методи за калкули-ране и съответни обекти калкулационни обекти. Използуват се различни методи за калкулиране на промишлената продукция. Те в зависимост от признаците вида на производството, характера на произвежданата про-дукция и сложността на технологията на производствения процес са: про-ст /еднофазен/, попреработков /пофазен/, попоръчков и нормативен. Кога-то тези критерии са обектите на отчитане на разходите и на калкулиране себестойността на промишлената продукция, методите са два вида: по процеси и по поръчки. Ако пък тези критерии са начините на отчитане на разходите и калкулирането в обектите, методите са: пряко пресмятане, разпределение на разходите, изключване от разходите, сумарен, нормати-вен и комбиниран. Методите за калкулирането като процедура се изпъл-няват по отношение на даден обект калкулационен обект в промишле-ните дейности е видът на произведените изделия. За отнасяне по статии съответната поръчка извършените и отчетени по икономически елементи основни производствени разходи: Д-на с/ска 611 - К-на с/ка 601/ 602/ 603/ 604/ 609; Заприходяване на използваните отпадъци от материали Д-на с/ка 302 К-на с/ка 311 Заприходяване на произведена продукция с фактичес-ката им себестойност Д-на с/ка 303 К-на с/ка 611. Заприходяване на про-дукцията през отчетния период по ориентировъчна цена, а в края на отчет-ния период трябва да се направи оценка по фактическата себестойност. Това може да стане по два начина пряк начин с червена счетоводна ста-тия, ориентировъчната оценка на продукцията се привежда към фактичес-ката себестойност:Д-на с/ка 303, 701 К-на с/ка 611, непряк начин из-ползване на съответната корективна сметка 307 отклонение от фактичес-ката себестойност: Д-на с/ка 611 К-на с/ка 307 коригирането на ориенти-ровъчната оценка до фактическа себестойност на продадена продукция червена статия Д-на с/ка 701 К-на с/ка 307. Ориентировъчната оценка създава удобства в счетоводството за документирането и счетоводното от-читане заприходяването на продукцията през отчетния период и счетовод-ството като прилага корективната сметка 307 Отклонение от фактическата себестойност на продукцията, винаги може да покаже чрез коригиране на ориентировъчната оценка по съответен начин, каква е фактическата се-бестойност на наличната, продадената и намалена по други причини продукция.

КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ РАСТЕ-НИЕВЪДСТВОТО И ЖИВНОТНОВЪДСТВОТО Калкулирането, както беше казано, е система от изчислителни процедури, които се изпълняват в счетоводството с цел да се установи фактическата себестойност на про-дукцията. За разлика от промишлеността, където калкулационният период обхваща по-малък период от време, в селското стопанство той е едногоди-шен. Конкретно за растениевъдните култури калкулационният период мо-же да бъде стопанската, а не календарната година. Тази възможност се предоставя от ЗС чл.21,ал.3 и &.6, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби, който регламентира в основните производствени разходи, от които се формира себестойността на продукцията, да не се включват раз-ходи за организация и управление на предприятието, чието разпределение е в края на годината. За да се калкулира себестойността на продукцията от растениевъдството и животновъдството, необходимо е да се определи обе-ктът, на който да се изчислява себестойност. Себестойност се изчислява само на основната продукция, докато допълнителната продукция се оце-нява по оценъчна стойност. Тя по същество е нейната продажна цена, вът-решна цена, когато допълнителната продукция се използва за нуждите на земеделската кооперация и сдружение или сумата на направените разходи за нейното получаване и произвеждане във вид за продажба или употреба. Друга особеност е, че обекти на калкулиране могат да бъдат потребител-ните свойства на селскостопанската продукция. Трета особеност живот-ните се представят от породи, а културите от сортове, в чиято продукция се съдържат в различна степен едни и същи потребителни свойства. Себе-стойността е добра основа за: изчисляване на ефективността на производ-ството от всяка порода животни и от всеки сорт култури; ориентиране на земеделските кооперации и сдружения към отглеждането на породи жи-вотни и сортове култури, за които икономическите, почвено-климатични-те и т.н. условия са благоприятни за получаването на повече потребителни свойства в единица продукция; съпоставяне себестойността на единица потребителни свойства както по отделни земеделски кооперации и сдру-жения и райони, така и в самите тях по производствени звена и години. Когато от културата или от вида животни е произведен само един вид ос-новна продукция, нейната себестойност се изчислява чрез прилагане на т.нар. Метод изключване от разходите.

Методиката на неговото прилагане става в следната последователност: Първо, установява се сумата на основните производствени разходи. Тази изчислителна процедура се изпълнява, като от общия размер на основните производствени разходи, който е набран по дебита на аналитичната сметка на културата или вида животни, се спадне отразената в кредитната й страна допълнителна продукция по нейната оценъчна стойност пазар-на цена или вътрешна разчетна цена. Второ разделя се сумата на факти-ческите основни производствени разходи за основната продукция на ней-ното количество и се получава фактическата себестойност на единица ос-новна продукция. Трето, определяне на разликата между ориентировъчна-та оценка и фактическата себестойност на единица основна продукция, която се подлага на анализ за разкриване на факторите, които са влияели за нейното формиране. Четвърто, с общата сума на разликата между ориентировъчната оценка и фактическата себестойност, която може да бъ-де икономия или преразход, се съставя обикновена /при преразход/ или червена сторнировъчна оценка по дебита на съответните сметки, където основната продукция се намира по тази оценка срещу кредитиране на сметка 6111 Растениевъдство, респективно 6112 Животновъдсство. В земеделските кооперации и сдружения се отглеждат култури и животни, от които се произвеждат едновременно повече от един вид основна продукция. Такива са например: ленът и конопът, от които се добиват два продукта влакно и семе; овцете, от които се получават три основни про-дукта мляко вълна, приплод и прираст и др. За определяне себестой-ността на продукцията от такива култури и видове животни е по-сложна, което произтича от това, че в дебита на аналитичната сметка на културата или вида животни се набират основните производствени разходи за всич-ки видове основна и допълнителна продукция. За да се изчисли себестой-ността на всеки вид основна продукция, е необходимо след спадане оце-нъчната стойност на допълнителната продукция, ако има такава, да се раз-предели общата сума на тези разходи между всички видове основна про-дукция. Тъй като и тук става дума за комплексни производства, себестой-ността на продукцията от тях може да се изчисли по един от двата метода: коефициентен и комбиниран метод.С помощта на кноефициентния метод сравнително най-лесно се разпределят фактическите основни производ-ствени разходи между видовете основна продукция. За сега няма такива приемливи от практиката коефициенти обстоятелство, което прави този метод неприложим. Комбинираният метод е съчетание от двата метода: изключване от разходите и разпределение на разходите. Изчислителната процедура на комбинирания метод се изпълнява в следната последовател-ност: първо, от общата сума на основните производствени разходи, отче-тени по дебита на аналитичната сметка на културата или вида животни, се спада стойностната оценка на допълнителната продукция, ако има такава, и се получава размерът на фактическите основни производствени разходи за всички видове основна продукция от културата или вида животни; вто-ро, изчислява се продажната /реализационната/ стойност на основната продукция, като се умножи количеството на всеки вид основна продукция по нейната продажна цена; трето, сумата на фактическите основни произ-водствени разходи, умножена по 100, се отнася към продажната стойност на всички видове основна продукция и се намира процентът на фактичес

КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРО-ДУКЦИЯ facebook image
Публикувано от: Руслан Добрев

Подобни материалиКАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРО-ДУКЦИЯ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.