Начало на реферати

Какви са причините и условията за възникване на човешката реч в процеса на антропогенезата


Ролята на наследствеността и социалната програма за развитие на личността. Оформянето на човешката личност е сложен и продължителен процес. Различията между хората по техните физически качества, психични особености, темперамент, интелект и наклонности са резултат от взаимодействието на наследствени и социални фактори.

При човека се унаследяват редица биологични особености, имащи значение за оформянето му като личност сила на възбудните и задръжните процеси в ЦНС, тип нервно-психична дейност, темперамент и др. Още в ранното детство първостепенно значение за развитието на личността придобиват възпитанието и обучението, т. е. социалната програма. Например доказано е, че не съществуват гени, които да определят такива отрицателни човешки качества, като престъпност, алчност, егоизъм. Тези качества се оформят под влияние на семейната и социалната среда. Съществуват, разбира се, редица наследствени болести, които се характеризират с умствено изоставане. И най-доброто възпитание и обучение в подобни случаи не могат да доведат до формирането на всестранно развити личности. Усилията на генетици, педагози и социолози са насочени към вграждането на тези хора в подходяща социална среда. Човекът може да достигне до такава степен на своето физическо и духовно развитие, която е определена от неговите наследствени заложби. Именно затова съвременните методи на обучение имат за задача да разкрият и развият наследствените наклонности и способности на децата и да спомогнат за най-пълно-ценната им реализация в живота.

Речта не е вродена способност, а е свързана със социалното развитие на човека. Правилното овладяване на речта зависи от редица фактори общо здравословно състояние на детето, функциониране на нервната система, нормално развитие на умствените способности, пълноценно речево обкръжение.

Речта е процес на общуване между хората посредством езика.

За физиологична основа на речта се приема главно втората сигнална система в работата на висшата нервна система. Дразнител на втората сигнална система са не предметите и явленията, както е при първата сигнална система, а думите, които се произнасят, които се виждат като написани и които се чуват. Трябва да се има предвид, че втората сигнална система се намира в непрекъсната връзка с първата сигнална система.

Има две разновидности на речта: външна и вътрешна. Външната реч (гласната) от своя страна бива устна и писмена. Устната реч се дели на диалогична и монологична. Диалогичната или разговорната реч има характер на непосредствено общуване на две или повече лица. Това е разговор между събеседници. Монологичната реч е реч на един човек и се излага продължително, системно. Тя е контекстна, свързана реч мислите, които се изразяват чрез нея, са логически и се характеризират с последователност, доказателственост и убедителност. Монологичната реч се среща в следните форми: устен разказ, доклад, ораторска реч и изказване. Писмената реч се възприема с очите, а се създава от ръката. Тя се изразява чрез написани думи и препинателни знаци. Вътрешната реч е беззвучна реч за себе си, с оглед на нуждите на собствената мисловна дейност. Тя дава възможност на човека да мисли и тогава, когато не говори гласно.

Хората живеят в обществото не изолирани един от друг, а общо, заедно. Те чувстват нужда да си кажат нещо един на друг. Тази нужда се задоволява чрез езика и речта. Съществува разлика между език и реч. Докато речта е употреба на езика, езикът в действие, то езикът от лингвистична гледна точка е системата от правила, речниково съдържание, суровината на речта. Езикът не се покрива, но е еднозначен с речта. Той е средство на речта и начин за общуване!

Какви са причините и условията за възникване на човешката реч в процеса на антропогенезата facebook image
Публикувано от: Пламен Атанасов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.