Забравена парола?
Начало на реферати

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ. ЧУЖДИ СРЕДСТВА


ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ. ЧУЖДИ СРЕДСТВА

"Извънбюджетна сметка" е финансово-правна форма, чрез която се регламентират извънбюджетните приходи и разходи на държавните и общински органи и бюджетните им организации и отношенията им със съответния бюджет.

Извънбюджетни са тези средства на бюджетните организации, които се събират и разходват по силата на нормативен акт от тях, без да се включват в бюджета им. Така например, получените дарения, помощи, както и средствата по международни програми и споразумения се третират като извънбюджетни приходи.

Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез фондове и отчитат по извънбюджетни сметки с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация.

"Фонд" е финансово-правната форма, чрез която се регламентират извънбюджетните приходи и разходи на бюджетните единици. Фондовете на първостепенните разпоредители по републиканския бюджет се утвърждават от Министерския съвет, по предложение на съответния разпоредител, съгласувано с министъра на финансите. Фондовете на първостепенните разпоредители по местни бюджети се утвърждават на сесия на Общинския съвет.

Определените със закони фондове за 2006 г. са:

^ "Фонд за покриване на разходите за приватизация на държавните предприятия" към Агенцията за приватизация (в съответствие с разпоредбите на Закона да приватизация и след приватизационен контрол.

^ Държавен фонд "Земеделие - в съответствие с разпоредбите на закона за подпомагане на земеделските производители;

^ "Национален фонд към МФ" - в съответствие с Закона за ратифициране на Меморандума между Р.България и Европейската комисия;

^ "Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия" - в съответствие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

^ "Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол", в съответствие със Закон; за приватизация и следприватизационен контрол;

^ "Специален фонд към общинските съвети" за инвестиции и дълготрайни активи", в съответствие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

^ "Учителски пенсионен фонд", в съответствие с разпоредбите на Кодекса за задължителното обществено осигуряване.

Операциите - по касовото изпълнение на фондовете на първостепенните разпоредители по Републиканския бюджет се осъществяват от БНБ, а тези на първостепенните разпоредители по местни бюджети от обслужващата ги БАЕ.

Отчетите за извънбюджетни сметки и фондове се изготвят представят на администратора по съответния бюджет, заедно с отчетите за изпълнението на бюджета. Тези отчети също подлежат на заверка от Сметната палата.

"Чужди средства" са съдебните гаранции, гаранции за обезпечаване на временен внос, депозити за участия в търгове и други подобни средства, временно съхранявани от държавен или общински орган или бюджетна организация за сметка на други лица. Стойностния размер на чуждите средства се изключва от балансите и отчетите на бюджетните звена и оповестява обособено.


ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ. ЧУЖДИ СРЕДСТВА facebook image
Публикувано от: Здравко Борисов

Подобни материалиИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ. ЧУЖДИ СРЕДСТВА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.