Начало на реферати

Изследване на LC – генератори на хармонични колебания


2.13.)проверка на условието за само възбуждане

2.14.)проверка на енергийния баланс на колекторната верига

2.15)определяне на минималния и максималния капацитет на кръга.

2.16.)определяне на кръговата индуктивност

Lk= = ,

2.17.)определяне на хармоничното съпротивление на кръга

rк = rmsx - rmin ,

където rmax=wmax . Lk и rmin= wmin . Lk за wmax и wmin които удовлетворяват условието за само възбуждане на генератора.

2.18.)определяне качествения фактор на кръга – Q

Q = 200 ¸ 400

2.19.)определяне на коефициента на включване на кръга

Квкл min= , Квкл max=

2.20.)определяне на капацитета на капацитивния делител – С1С2

Сдел= ,

Снач= Сдел + СL + Ссв + См

където Снач е общият капацитет на веригата в началния момент на възбуждане на генератора, СL е собствения (паразитен ) капацитет на бобината и СL = ( 0,5 ¸ 20) pF , Ссв е капацитета на колекторния преход и См е монтажен капацитет.

  • Снач= , С2 =

  • С1= ,

където К е коефициент на включване

3)изчисляване на блокиращите елементи - Сбл

4.)проверка необходимостта от блокиращ дросел ( Lбл ) в базовата верига. Когато е изпълнено условието Rекв изч > Rекв не е необходимо използването на блокиращ дросел.

5.) проверка необходимостта от блокиращ дросел в емитерната верига.

6.) изчисляване на бобините – определяне на бр. на навивките и диаметъра на сърцевината

7.) изчисляване на CL – кондензатора в изходната верига , определящ степента на съгласуване със следващото стъпало.


ІV. Контролни въпроси.


1. Кои фактори и до каква степен обуславят нестабилността на честотата в генераторите?

2. Къде намират приложение генераторите на хармонични трептения с резисторно - кондензаторни вериги и защо?


Изследване на LC – генератори на хармонични колебания facebook image
Публикувано от: Марийка Борисова

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.