Начало на реферати

Използване на фолио от напълнен полиетилен


ІII. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За да се проследи влиянието на кредата като пълнител са направени смеси с различни съотношения. Съдържанието на пълнителя нараства както следва 0; 1; 3; 5; 7; 10; 20; 30 %.

Данните от изследването на плътността са показани на фигури 1 и 2.

Фиг.1. Зависимост на плътността от фиг.2.Зависимост на плътността от

количеството пълнител. Режим А. количеството пълнител. Режим Б.

1 – адитивна зависимост;

2 – експериментални резултати.

Наблюдава се различие в хода на зависимостта на плътността в зависимост от процентното съдържание на пълнителя и режима на формуване. Това различие може да се обясни с влиянието, което оказва пълнителя при формирането на надмолекулната структура на полиетилена. Влиянието на малките количества пълнител е по – незначително, но след 20%-ното му съдържание влиянието е много по – силно изразено. Това допълнително потвърждава основното положение, че влиянието на пълнителя е значително и разнообразно при структуриране на полимерни смеси.

Резултатите от изследванията, проведени в повърхностно активно вещество (10% разтвор на “Веро”) са поместени в таблица 1.

Таблица 1

Използване на фолио от напълнен полиетилен facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.