Начало на реферати

Използване на фолио от напълнен полиетилен


За оценка работоспособността на полимерите във физически и химически агресивни среди [4] е необходимо да се знаят макрокинетичните закономерностни процеси, протичащи под въздействието на такива среди и механични напрежения.

В течни агресивни среди могат да протекат процесите абсорбция и адсорбция, като адсорбционната среда обуславя снижаване на свободната повърхностна енергия, намаляваща работата на новообразувалата се повърхност при деформацията на полимера, сравнена с деформацията му на въздуха. Сорбционната среда при аморфните области на аморфнокристалните полимери снижава интензивността на междумолекулярните взаимодействия и увеличава свободния обем на системата полимер – сорбат.[5]

От редица изследвания е установено,че физико–механичните свойства на твърди тела с различна природа (кристални, аморфни, сплъстени, порести, с метални, ковалентни, йонни, молекулни структури) могат съществено да се изменят под влияние на обкръжаващата ги среда. Тези изменения могат да бъдат свързани с химически взаимодействия или с физико–химическо влияние на средата. Наблюдават се изменения на механичните свойства на твърдите тела – якост, деформация, дълготрайност (стареене), свързано с появата на нова повърхност, вследствие снижаване на свободната енергия на границата между твърдото тяло и обкръжаващата среда.[6]

Факторите, определящи здравината и дълготрайността на аморфни стъклообразни и кристални полимери се явяват: физико – химическата природа на полимера и средата, обуславящия характер на тяхното взаимодействие, напрегнатото състояние на полимера, съвместното времетраене на напрежението и действието на средата.

ІІ. О Б Е К Т И И М Е Т О Д И Н А Е К С П Е Р И М Е Н Т А

Изследванията са проведени на база ПЕНП, марка “Ропотен” произведен в “Нефтохим” АД – Бургас, съгласно БДС 10086 – 82, чрез полимеризация на етилен в автоклавни реактори при високо налягане и средна температура в присъствие на инициатори – органични пероксиди.

Използване на фолио от напълнен полиетилен facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.