Начало на реферати

Измерване на макроикономическите променливи инфлация


Измерване на макроикономическите променливи: инфлация. Ценово равнище: определение. Видове ценови индекси: измерване. Инфлация: определение, измерване, икономически последици, видове. Номинално и реално изражение на макроикономическите величини. Разходите на инфлацията


Ценово равнище представлява средно претеглена величина на цените на стоките и услугите за определен период от време. Ценово равнище се установява ч/з ценови индекси. Ценовия индекс на която и да е стока се изчислява: =Pt.100

Pt-1

Pt - цената за текущия период

Pt-1 цената за предходен период (базисна)

За оценка на инфлацията се използва:

Индекс на потребителските цени представлява съотношение на цената на стоките и услугите включени в потребителската кошница през текущия период спрямо базисния. В потребителската кошница се вкл. определен набор от стоки и услуги, които употребява едно домакинство.

Ценовия индекс = стойността на потребителската кощница за текущия период

стойността на потребителската кошница в предходен период

Други цунови индекси са:

- индекс на цените на средствата за производство, дефлатор на БНП;

Чрез ценовия индекс на потребителските цени се измерва годишния темп на инфлация

Годишен темп на инфлация = ipt ipt-1.100

ipt-1

При инфлацията се достига до т.нар. критична точка, когато реалната покупателна стойност започва да пада.

Различните социални групи достигат до тази точка с различна скорост. Първи достигат тази точка лицата с фиксирани доходи, след това представителите на дребния и средния бизнес и едрия бизнес.

Свойствата на ценовия индекс установява изменението на различните видове свойства и предмети на труда. Използва се при анализ на ефективността и възвращаемостта на инвестициите.

Дефлатор на БНП дава най-обобщена х/ка. Изчислява се като съотношение м/у реалния и номинален БНП.

Инфлация състояние на икономиката, което се характеризира с устойчиво, макар и неравномерно, но относително дълготрайно покачване на цената в което се намалява покупателната способност на националната парична единица.

Съществуват различни видове инфлация:

- според скоростта на обезценяване биват: умерена, галопираща, хипер.

Умерена бавно покачване на цените.

Галопираща х/ра се с бързо нарастване на цените, от което рязко намалява покупателната способност на националната парична единица. При нея реалния лихвен процент обикновено е отрицателен.

Хипер изключително високи темпове на обезценяване на парите. За да е на лице трябва ежемесечно цените да нарастват с повече от 50%. Счита се, че хипер инфлацията се дължи на необоснована експанзионистична политика.

- Според външното проявление инфлацията може да бъде скрита и открита.

При откритата инфлация цените се променят под влиянието на пазарните условия без намесата на държавата.

При скритата инфлация държавата определя максимални или твърди цени без да се съобразява с пазарните условия.

Измерване на макроикономическите променливи инфлация facebook image
Публикувано от: Величка Граминова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.