Начало на реферати

Изисквания за писане на курсова работа


Увод, в който задължително се определят обект, предмет, изследователска теза и цел на работата, изследователски задачи. Посочва се актуалността на изследователския въпрос, аргументират се изследователските задачи, с които се преследва постигането на целта и защитата на тезата на работата. Препоръчва се да бъдат описани възможните източници на инфо, евентуалните потребители на резултатите и очакваните резултати. Примерна подредба на увода:

  • Обект на изследването

  • Предмет

  • Дефиниране и обосноваване на конкретен изследователски проблем

  • Актуалност и важност на проблема

  • Цел и конкретни задачи

  • Подход и метод за решаване

  • Източници на информация

  • Очаквани резултати и потребители на предлаганото решение

  • Обхват и ограничения на изследването


Първи раздел, в който се разглежда обекта и предмета на изследване и се представят проблемите, които ще бъдат разгледани и на които ще бъде търсено решение.


Втори раздел, в който подробно се разглежда подходящ метод или методи , които са в състояние да решат определена група проблеми в отбраната и сигурността, като се отчитат всички специфични моменти за прилагането на метода, необходими процедури и организация по неговото прилагане, изисквания към информацията, към хората, които го прилагат и др. особености на метода.


Трети раздел, в който се прави емпиричен анализ, потвърждаващ избраният начин за решаване на проблема и се правят конкретни изводи и предложения за решението. Тук се съдържа анализа на разходите, а-за на ползите и съпоставянето на ползите и разходите за всяка алтернатива по метода разходи-ползи.Разглеждат се основните алтернативи за решаване на идентифицираните проблеми. Съпоставят се предимствата и недостатъците на всяка от тях и се описва начина в общ вид, по който тези алтернативи могат да бъдат анализирани и оценени.


Заключение, в което се прави преглед на собствените постигнати изследователски резултати от работата, оценява се тяхната значимост и се дават препоръки за решаване на проблема. Възможно е да се очертаят идентифицирани от изследователя проблеми, които заслужават по-нататъшно проучване извън обхвата на настоящата курсова работа.

Използвана литература

Изисквания за писане на курсова работа facebook image
Публикувано от: Кольо Драгоев

Подобни материалиИзисквания за писане на курсова работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.