Забравена парола?
Начало на реферати

Изчисляване и удържане на ДОД


Изчисляване и удържане на ДОД

Размерът на ДОД за съответната календарна година се определя съобразно данъчната основа по таблицата на чл. 25 ЗОДФЛ. От определения годишен данък се приспада удържания за доходи по трудови правоотношения, както и други авансово внесени данъци за съответната година.

Всички лица, упражняващи свободна професия, медицинска практика и нотариуси, както и тези, реализирали доходи от наем, рента и аренда, дължат авансов данък в размер 20% - чл. 36 (1) ЗОДФЛ. Авансова вноска се дължи след като облагаемия доход от всички източници /намален с НПР/ превиши годишния необлагаемия минимум. /За 2002г това е 1320лв. Авансовият данък се внася върху брутната сума на получения доход, който се намалява с НПР./

Когато възнаграждението се изплаща от ЕТ, предприятие или учреждение, платеца на сумата е длъжен да удържи данъка и да го внесе, като издаде за това служебна бележка чл. 36 (3) ЗОДФЛ. Ако данъкът не бъде удържан например при наем или друга сделка между физически лица ДЗЛ е длъжно само да внесе авансовата вноска.

Авансовата вноска се дължи за тримесечие до 15-то число на месеца следващ съответното тримесечие. /Към тази дата се изчислява облагаемата част./ Няма кумулиране на доходи т.е. ако за първото тримесечие лицето е реализирало доход 1500лв., то дължи авансова вноска в размер 1500 1320 -НПР x 20%; ако за следващото тримесечие общия доход е достигнал 2000 лв., вноската ще се изчисли при 500 НПР х 20%!

Декларация се подава до 15ти Април на следващата година. Декларира се общия реализиран доход, включително облагания с патентен данък, както и получения по трудово правоотношение. Декларацията се подава до ТДД по последен постоянен адрес на ДЗЛ чл. 41 (4) ЗОДФЛ. Получаващите доходи чрез пълномощник подават декларация по адреса на пълномощника чл.41 (5).

Декларацията може да се подаде лично или от упълномощено лице. ДПК предвижда при грешка в декларацията тя да се поправи чрез подаване на нова декларация без ДЗЛ да носи отговорност. Декларация се подава независимо дали годишния доход е под годишния необлагаем минимум!

Не се подава данъчна декларация, когато лицата са получили доходи единствено по трудови и приравнени на тях отношения. В тези случаи цялостно обслужване на ДОД се осъществява от работодателя. Но ако лицето е реализирало и доходи по извънтрудови правоотношения, декларацията е задължителна.

В края на годината се сумират всички доходи и се определя окончателния годишен данък. На този етап се прави и годишното изравняване на социалните осигуровки, които се изваждат от общия доход. С получения резултат се определя дължимия данък според таблицата по чл. 35 ЗОДФЛ. От него се изважда авансово внесения през годината данък и разликата остава за довнасяне.

При трудовите правоотношения действа т.нар. данъчен автоматизъм натоварени с изплащане на данъка са работодателите, а работниците и служителите получават нетно трудово възнаграждение. Всеки месец работодателят определя облагаемата основа и заплаща от името на съответния работник /служите/ дължимия данък.

Внасянето на годишния данък преди ставаше в 1-месечен срок от получаване на съобщението. Сега по ЗОДФЛ той се внася в 1-месечен срок от датата на подаване на данъчната декларация по чл. 41.

Изчисляване и удържане на ДОД facebook image
Публикувано от: ANKA KARAMUSALOVA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.