Забравена парола?
Начало на реферати

Юридически факти на гражданското право – понятие и видове


Въпрос 40
Юридически факти на гражданското право – понятие и видове

Източник
Лекции на 2ри курс задочно обучение по право на СУ „Климент Охридски”
Мария Павлова – „Гражданско право – Обща част” 2ро издание

1. Понятие за юридически факт на гражданското право

а/ Факт ( factum )
Определено състояние на различните проявни форми на материятакъм даден момент във времето. Фактът може да се състои в промяна на съществуващо състояние или в липса на промяна. Фактът може да състои в 1. природно явление, 2. човешко поведение, 3. в процес в жив организъм, 4. в човешката психика.

б/ Юридически факт
Факт, предвиден в хипотезиса на правна норма, с осъществяването на който се пораждат последиците, предвидени в нейната диспозиция. Връзката между юридическите факти и правните им последици не е причинно – следствена, а нормативна ( установена по волята на законодателя ). Правната норма не може да породи правни последици без осъществяването на юридическия факт, предвиден в хипотезиса й. Видов белег на юридическите факти от гражданското право е, че те в преобладаващия брой случаи са волеизявления или резултати от волево поведение на гражданскоправни субекти. В случаите ex lege правните последици не възникват без случването на конкретен юридически факт, а този юридически факт не е съврзан с волеизявление на заинтересованите страни.
Например: Представителната власт по силата на закона ( правна последица ) възниква от раждането ( юридически факт ) на дете в ползва на родителите до навършване на 14 години на детето.
Юридическите факти трябва да се отличават от доказателствените средства, чрез които се черпят сведения за установяване на юридически факти.

2. Видове юридически факти на гражданското право

А. Според естеството си
а/ юридически действия – външно проявление на съзнателна волева дейност ( активно поведение или бездействие ) на разумни човешки същества ( правни сделки за наем, за дарение, за творческа дейност, изобретения, съзнателно неизпълнение на договорно задължение ). Биват:
- Правомерни – съобразени с повелителните и забраняващи правни норми; правните последици от тях са желани от правните субекти и/или са благоприятни за тях.
• Сделки – юридически действия, насочени към възникване, променяне или прекратяване на определени последици;
• Постъпки – пораждат гражданскоправно действие, независимо дали съдържат воля за такова действие
- Неправомерни – противоречат на повелителни или забраняващи правни норми; правните последици са скрепени със санкции, които са неблагоприятни за правонарушителя.
- Морални
- Неморални
Чл.26. (1) (изм.,ДВ,бр.12 от 1993 г.) ЗЗД Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства.
б/юридически събития – юридически факти, които настъпват независимо от волята на човека ( природни явления и закономерности )
- Абсолютни ( не могат да се управляват и не са предизвикани от човешка воля
- Относителни – има наличие на човешка воля ( например пожар )
в/ Психически преживявания и душевни състояния на физическите лица ( намерение, знание/незнание, вина, мотив, вътрешни подбуди). Поради трудността тези факти да бъдат доказани, в закона са установени оборими презумпции, въз основа на които при наличие на определени факти, те се считат установени до доказване на противното от заинтересованата страна.
Чл.45. ЗЗД (1) Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
(2) Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Б. Според структурата
а/ Прости – оравната норма свързва правните последици с един юридически факт
б/ Сложни ( фактически състави ) – правната норма свързва правните последици с два или повече юридически факти, всички от които трябва да бъдат налице, за да се породи правната последица на фактическия състав.
*** Дали един факт ще се третира като просто или като сложен зависи изцяло от волята на законодателя:
Раждане : от медицинска гледна точка – процес, от правна гледна точка – прост юридически факт
Волеизявление – формиране на вътрешна воля + обективиране на волята -> от правна гледна точка това не е процес, а прост юридически факт
Сключване на договор – формиране на две насрещни, съвпадащи волеизявления -> сложен юридически факт

В. В зависимост от правните последици, които пораждат
а/ правопораждащи – въз основа на юридическия факт възниква нови права и задължения;
б/ правопроменящи
в/ правопогасяващи – юридически факти, които предизвикват загубването на правото да се търси защита от държавните органи от носителя на субективното право
г/ правопрекратяващи – прекратяване на съществуващи субективни права и правни задължения или правни субекти
д/ правоотменящи – ефектът им е заличване с обратна сила на породени преди това правоотношения
е/ правосъхраняващи – запазват едно субектвно право от погасяване или прекратяване

Г. В зависимост от времетраенето на юридическия факт
а/ Събития (смърт )
б/ Състояние – протичат в определен период от време. Началото и краят се отбелязват от конкретни юридически събития

Д.
а/ Реалноправни
б/ Фингирани ( произлизат от правна фикция )
в/ Презумирани (произизат от правна презумпция - бащинство )

Е. В зависимост от формата на проявление
а/ положителни – представляват реална промяна в действиетелността, активно поведение
б/ отрицателни – представляват липса на определено поведение ( т.е. налице е бездействие )

3. Действие на юридическите факти

А. Спрямо лицата
а/ Пряко действие
- причинено от правомерни юридически факти – пораждат пряко действие за правните субекти, които са участвали в осъществяването им и са изявили воля да бъдат обвързани с тях.
• Двустранни и многостранни сделки – обвързват всички лица, страни по сделката
• Едностранни сделки – обвързват лицето, което ги извършва, но не и това, до което са адресирани
• Упълномощителни сделки – не поражда задължение за пълномощника, а само за упълномощения ( често в този случай се иска неговото изрично съгласие )
- причинено от неправометни юридически факти – пораждат правни последици за осъществяващите ги лица независимо от тяхната воля ( обикновено неблагоприятни). Последиците за лицата, чиито блага са били засегнати обикновено са благоприятни.
б/ Отразено ( рефлексно ) действие
Действието на юридическите факти спрямо лица е възможно , само когато е изрично предвидено в закона:

Чл.22. ЗЗД (1) Може да се договаря и в полза на трето лице. Уговорката в полза на трето лице не може да бъде отменена, след като то е заявило на обещателя или на уговарящия, че иска да се ползува от нея.
Чл. 25. СК (1) Разходите за задоволяване на нужди на семейството се поемат от двамата съпрузи.
(2) За задължения, които единият или двамата съпрузи са поели за задоволяване нужди на семейството, те отговарят солидарно.

Б. По време
а/ След случване на юридическия факт се поражда и неговото действие ( обичайно )
б/ Действие на юридическия факт при наличие на отлагателно условие ( предивдено в договора ) – правните последици от юридическия факт на сключването на сделката настъпват след осъществяването на определеното условие
в/ Обратно действие на юридически факти – само в случаи, изирично предвидени в закона

* Чл.25. ЗЗД (1) Действието на договора или прекратяването му можа да бъде поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие. Смята се, че условието се е сбъднало, ако страната, в която има интерес от несбъдването му, недобросъвестно е попречила да настъпи то.
(2) Сбъдването на условието има обратно действие.


Въпрос 40Б
Фактически състави. Понятие и видове. Смесени гражданско-правни фактически състави.

Източник
Лекции на 2ри курс задочно обучение по право на СУ „Климент Охридски”
Мария Павлова – „Гражданско право – Обща част” 2ро издание1. Фактически състав

А. Понятие
Съвкупност от два или повече юридически факти с едновременна даденост, с които правната норма свързва настъпването на правни последици. Възможно е юридическите факти, включени в състава, поотделно осъществени, да имат свои правни последици.Правното действие на фактическия състав е различно от последиците на отделните негови съставни елементи и настъпва само когато са осъществени всички заедно.

Б. Елементи
а/ Главни – определят съдържанието на правното действие на фактическия състав;
б/ Неглавни ( условия на правото ) – те са предпоставка за пораждане на правните последици, без да определят тяхното съдържание.
в/ Примери
• При сключване на сделка от непълнолетно лице, главните елементи са : даването на съгласие на непълнолетното лице и даването на съгласие на неговия контрахент. В закона се изисква за сключването на такава сделка да се получи одобрение от родителя на непълнолетното лице. Това е условие на правото.
• При учредяване на ЮЛ с нестопанска цел, главният елемент е многостранният учредителен договор, в който се посочва същността на това ЮЛ. За да се създаде то, се изисква още вписването му в регистрите и разрешението на изпълнителната власт - условия на правото.

2. Видове фактически състави

А. Според отрасловата принадлежност на отделните юридически факти, включени във фактическия състав
а/ Еднородни ( хомогенни ) – включват два или повече юридически факта, които принадлежат към един и същ правен отрасъл. Действието им се урежда от нормите на същия правен отрасъл (сключване на сделка от непълнолетен със съдействието на един от родителите, договори)
б/ Разнородни ( хетерогенни ) – включват юридически факти, които се уреждат от правни норми на различни отрасли. Действието им се урежда от онези отрасли на правото, чиито норми намират приложение при различните юридически факти в състава. ( сделки, сключени с нотариален акт, сделка на разпореждане, сключена от непълнолетен с разрешението на районния съд, възникване на ЮЛ с нестопанска цел )

Б. В зависимост от времевата последователност, в която настъпват юридическите факти, елементи на фактическия състав
а/ Едновременно ( симултанно ) настъпване – сключване на сделка по нотариален ред, сключване на брак
б/ Последователно (сукцесивно ) настъпване – в някои случаи законодателят изисква настъпването на юридическите факти да става в точно определен ред. Ако този ред не бъде спазен, фактическия състав не може да породи своето действие ( при ЮЛ по чл. 133а от ЗЛС разрешението от МС предшества регистрацията ). В останалите случаи важно е единствено да се осъществят всички факти, елементи на състава.

В. В зависимост от това дали отделните елементи на Фактическия Състав взаимно се обуславят или не
а/ Статични – няма взаимно обуславяща връзка между отделните елементи
б/ Динамични ( развиващи се ) – верига от взаимно свързани юридически факти, които последователно се осъществяват. Осъществяването на всеки следващ юридически факт е следствие от възникналите права и задължения на предишния ( производставата по ГПК за защита на субективни права )
ЮФ1 -> права и задължения -> ЮФ2 -> права и задължения -> ЮФ3 -> права и задължения на ФС

Г. В зависимост от това дали фактическият съства поражда правни последици само в областта на ГП или и в други правни отрасли
Примери:
При наследяване, което включва откриване на наследството и неговото приемане от наследника възникват:
- универслано и частно правопримество ( ГП )
- финансово задължение върху наследеното имущество ( ФП )
При сделки, за които се изисква официална писмена форма:
- права и задължения по договора ( ГП )
- финансови задължения по държавни и местни такси ( ФП )

3. Смесени гражданскоправни фактически състави

А. Понятие : Нееднородни фактически състави, които включват най-малко един гражданскоправен и един негражданскоправен юридически факт. Практическо значение имат главно онези смесени ГПФС, които включват властнически актове ( юридически факти от отраслите на публичното право ). Смесените ГПФС пораждат като цяло гражданскоправни последици. Осъществяването им започва с гражданскоправния юридически факт и той е главният елемент на състава.

Б. Видове
а/ В зависимост от вида на държавния акт като елемент на фактическия състав
- административен акт – отчуждаване на недвижим имот за държавни и обществени цели
- съдебен акт – сделка за прехвърляне на собственост ърху недвижим имот, сключена от непълнолетно лице
- съдебно – охранителен акт - урчедяване на ЮЛ с нестопанска цел
б/ В зависимост от правното действие на фактическия състав
- ГПФС с действие в един правен отрасъл ( ГП )
- ГПФС с действие в 2 и повече правни отрасли

Юридически факти на гражданското право – понятие и видове facebook image
Публикувано от: Герга Тодорова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.