Начало на реферати

Юридическа техника


Но обогатяването на понятийния апарат и усъвършенстването на научната терминология не може да става за сметка на загубата на точността и прецизността на сложилите се и устояли научни термини.

Много често в резултат на такива привнасяния на термини и познания от другите науки научните термини в правната наука почват да губят присъщата им строгост и определеност ,а това често значително се отразява върху стройността ,яснотата и координираността на целия научен апарат.А като се има предвид ,че термините в юридическата наука са в основни линии единни с терминологията на закона и юридическия език на практическата юриспруденция ,то винаги следва да се имат предвид всички неблагоприятни последици ,които това „разширяване” и „ обогатяване” на терминологията може да доведе в законодателството и юридическата практика.

Опасностите от привнасянето на термини от други науки в езика на юридическите актове много често идват и от друга посока –от неправилното тълкуване на тези термини ,вече придобили статус на юридически .Най-често такова тълкувание си позволяват икономистите често съвсем фриволно тези термини вече като юридически ,като обогатяват тяхното съдържание ,без да си дават сметка ,че в съответния юридически акт този термин вече има точно определено съдържание , различно от термина в икономическата наука.

Голяма част от специфичната юридическа терминология се формира вътре в юридическата наука ,следвайки собствената логика на правното регулиране.Тези понятия ,респективно термини,отразяват особения поглед на юридическата наука върху реалиите на действителността ,своеобразния акцент на тяхното отразяване и закрепване в юридическото познание ,следвайки своеобразията на логиката на юридическото мислене.

Изграждането на собствена юридическа терминология предполага не само формиране на нови понятия(термини)във всяка отделна правна наука.Изключително важно значение в този процес имат връзките и взаимодействието между различните правни науки в цялостната сложна система на правопознанието.Това взаимодействие и взаимопроникване на познанията от различните юридически науки има своята обективна основа –системността на правото като нормативен регулатор на обществените отношения.

Що се отнася до другата възможност за отклонение от общоупотребимия български език ,закрепена в чл.36 от Указа за прилагане на ЗНА,тя се отнася за възможността да се използват при създаването на юридическите актове на чужди думи и изрази или така наречените чуждици.

Юридическа техника facebook image
Публикувано от: Nikola Videv

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.