Начало на реферати

Юридическа техника


Прескриптивеният езиков пласт е характерен преди всичко за нормативните юридически актове ,в които се конституират и закрепват проявленията на общата правна нормативност ,общите правила за поведение.Той се състои от послания от типа :”Следва или може да се извърши определено поведение…”

На перформативеният езиков пласт са присъщи послания от типа на :”Оспорваният имот…се присъжда на …”.Той се характеризира главно с това ,че посредством изказването ,което се съдържа в него , се създава определен резултат ,т.е. в реалната действителност настъпват определени промени. Този езиков пласт е характерен преди всичко за индивидуалните юридически актове( съдебни решения, административни и финансови актове,договори и др.)

С оглед на съдържателната си специфика езикът на юридическите актове се изгражда от три основни езикови пласта.Това са :общоупотребимият национален език; специалната терминология; юридическата терминология.

Общоупотребим национален език

По принцип ,характерна особеност на юридическите актове е ,че те са насочени не към тесен кръг адресати , а най-общо казано ,към всички.Това обстоятелство налага и необходимостта езикът на юридическите актове да не създава излишни затруднения , да бъде достъпен и разбираем за своите адресати.А това несъмнено означава език, който изключва неяснотата ,двусмислието или още по-лошо –липсата на смисъл на текста на акта.Затова изводът е съвсем закономерен и логичен-езикът на правните актове трябва да бъде преди всичко съответният общоупотребим национален език Под „общоупотребим български език „ следва да се разбира единствено и само книжовният , литературният български език /чл.9 от ЗНА/

Веднага следва да бъде отбелязано ,че това изискване в действащата правна уредба не е безусловно и категорично .Още във второто изречение на чл.36 от Указа за прилагане на ЗНА законодателят визира и възможни отклонения от общоупотребимия български език.Тези отклонения могат да бъдат ,както сочи изрично чл.36,в две основни посоки: когато се налагат от предмета на правното регулиране в акта и когато се налага да се използват чужди думи и изрази.

Що се отнася до възможността за отклонение от общоупотребимия български език ,предопределено от предмета на правната мяра,закрепена в юридическя акт, то е основанието,което налага в текста на правния акт да се насложат и другите два пласта –специална научна терминология ,наложена от спецификата на предмета на правното регулиране и спецификата на юридическата терминология.

Юридическа техника facebook image
Публикувано от: Nikola Videv

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.