Начало на реферати

Юридическа техника


Правното мислене може да се обективира навън и да стигне до своите адресати само посредством езика.Това означава ,че юридическият език и особено езикът на правните актове може да се определи като специфичният знак за правота.Езикът е само формалният инструмент ,формалният носител на юридическото мислене и в тази връзка може да се определи като своебразно оръдие ,специфично средство на юридическата техника.Сложността и своеобразието на юридическия мисловен процес изисква и предопределя своеобразието и сложността на юридическия език.А логично и естествено е тази сложност на юридическия език да се прояви преди всичко в неговата институциализирано битие-юридическите актове и по-точно в езика на правните актове.

Всички тези разсъждения несъмнено дават достатъчно основание да се преодолеят всички съмнения относно това дали може да се говори за самостоятелен,своеобразен юридически език Този извод се оказва още по-наложителен ,като се има предвид и още нещо твърде важно –комплексността на юридическия език.Структурата на юридическия език се оказва многопластна, доколкото вътре в него могат се обособят като относително самостоятелни елементи езикът на доктрината ,езикът на правната публицистика,езикът на юридическите актове и т.н.

Своеобразният език на юридическите актове представлява необходимо стъпало към разбиране на логиката на правната материя.Различните подходи при осмислянето на правната действителност в процеса на времето неизбежно предизвикват необходимост от обогатяване на традиционната юридическа терминология.Но не трябва да се забравят основните изисквания:еднозначност, строга определеност,ясност,устойчивост и стабилност,съвместимост с целия останал комплекс от употребяваните в правота термини.По принцип терминологията на правната наука е единна с терминологията на закона и с юридическия език но правата юриспруденция.А нарушаването на единствено може да доведе след себе си неблагоприятни правни последици не само от научен ,но и от чисто практически порядък.

Сам по себе си езикът на юридическите актове е извънредно сложно правно явление.Той може да се осмисли само ако се навлезе в дълбочина в различните негови аспекти и във връзка с това се очертае неговата многообразна и многоплоскостна структура.

В зависимост от спецификата на посланията ,които изпраща на своите адресати,в езика на юридическите актове могат да се очертаят два основни пласта :прескриптивен и перформативен,които в своята връзка и взаимодействие осигуряват ефективното действие на юридическите актове.

Прескриптивеният ( предписващ) езиков пласт има своето непосредствено основание в същностната характеристика на правота като регулатор на обществените отношения и във връзка с това като явление ,което се съотнася със сферата на деонтичното ,на дължимото.Най-общо казано ,правото се изгражда от най-разнообразни правила (проявления на общата или индивидуалната правна нормативност),които изискват от своите адресати да престират определено дължимо или възможно поведение.

Юридическа техника facebook image
Публикувано от: Nikola Videv

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.