Начало на реферати

Юридическа техникаВ съвременната правна литература ,а и в юридическата практика днес вече никой не поставя под съмнение тезата за относителната самостоятелност на езика на правото.В доктрината вече определено се изказват съждения относно огромното значение на проблематиката относно неговото своебразие,а в тази връзка,разбира се ,и на неговото най-важно битие-езика но юридическите актове.Това ,разбира ,се съвсем не означава,че той следва да се противопоставя но общоупотребимия ,и по-специално на литературния език.

Но винаги трябва да си даваме сметка ,че езикът на правото , и по специално езикът на правните актове притежава значително своеобразие ,значителна самобитност.В основни линии неговото своеобразие е обусловено преди всичко от основното социално назначение на правота-да се осъществява като най-важния ,в голяма степен властнически регулатор на обществените отношения.

Езикът на правото е самобитен доколкото в него се концентрират особеностите и достойнствата на своеобразния стил на юридическите актове като значителна духовна ценност.Товa са строги ,кратки,точни и ясни формулировки, в които по обобщен начин, в точна и заедно с това достъпна форма са изразени изискванията за дължимото и възможно поведение на адресатите на правото.В посочения смисъл езикът на юридическите актове може да се определи и като един от най-важните елементи на духовната култура на обществото.В този смисъл ,въпреки огромната професионална натовареност при всички юридически професии, развитието и усъвършенстването на чувството към езика,на умението правилно и точно да се използва съвсем не е разкош, а обективна необходимост.

Правилата на всеки език са три основни вида :а) правила на семантиката,б)правила на синтаксиса и в)прагматични правила. Доброто познаване на езика ,майсторското овладяване на всички негови възможности и умението във всяка житейска ситуация правилно да се използват най.подходящите езикови изразителни средства представлява важно и необходимо условие за културата и грамотността на речта.Органическата връзка между мисленето и езика обяснява защо овладяването на богатството на езика ,на многобройните правила за неговото правилно използване приучва човека към логическа точност и ясност на мисълта.Затова и непримиримостта към грешките и недостатъците в езиковата култура на личността означава и непримиримост към неяснотата, неточността и аморфността на мисълта.И няма никакво съмнение ,че съобразно особеностите и спецификата на правната материя , а оттам – и на юридическата професия ,това важи с особена сила за юриста.

Юридическа техника facebook image
Публикувано от: Nikola Videv

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.