Начало на реферати

Югозападен район


Други находища на лигнитни въглища има в община Гоце Делчев с 4,6 млн.т. запаси, в област Кюстендил – мина “Бистрица” с 32 млн.т. запаси.

Втори по стопанско значение са кафявите въглища. Техните запаси в страната достигат 300 млн.т. Те са висококалорични и намират приложение за промишлени цели и в бита.

В ЮЗРП се намират най-големите басейни на кафяви въглища – Бобовдолски басейн (162 млн. т. запас), който е с най-голямо стопанско значение и въглищата от басейна се използват главно от ТЕЦ “Бобов дол” и басейна в Перник (37 млн.т.), който е на изчерпване. Друго находище на кафяви въглища има при с. Брежани, община Симитли (със запаси 23 млн.т.).

В ЮЗРП има находища и на най-калоричните антрацитни въглища. Най-голямо количество от тях се намира в Западна Стара планина, в Свогенския басейн със запас от 2,5 млн т. Поради високото им пепелно съдържание се налага тяхното обогатяване във фабриката при гара Томпсън. Антрацитните въглища намират приложение предимно в стъкларската, кибритената и вародобивната промишленост.


Рудни полезни изкопаеми

В ЮЗРП се намира най-голямото находище на желязна руда (Кремиковци), като запасите му възлизат на 202 млн.т. при средно метално съдържание 30,2%, разположени на малка дълбочина. Освен желязна руда, Кремиковското находище съдържа големи количества манган (6,2%) и барит (18%), а също олово (0,4%), цинк и други примеси. Компактността на находището и малката дълбочина компенсират ниското средно съдържание на метал и сложната технология на извличане на желязото. В миналото кремиковското находище е определило развитието на черната металургия, както в района така и в цялата страна, но понастоящем запасите на железни руди не могат да осигурят необходимите количества руда и се налага внос.

Манганова руда има само в село Пожарево (община Божурище). Ограничено е находището и на оловно-цинкова руда, което се намира в Осоговската планина при с. Гюешево със запаси от 18 млн. т. Ниското съдържание на метал налага осъществяването на флотация на рудата.

Едно от най-големите находища на медна руда се намира в ЮЗРП - мина “Елаците” (община Етрополе), със запаси от 274 млн.т. Там е открито и находище на самородно злато, но в малки количества и изисква специална преработка за извличането му. Самородно злато има също и в Трънско – мина “Злата” и Осогово. Най-голямото находище на злато, съдържащо се в медната руда е при село Челопеч, Софийска област (запаси 54,5 хил. т.). Находищата на сребро, платина и молибденови руди в ЮЗРП са в малки количества. Те се намират при с.Росово (община Кюстендил) и гара Бов (община Своге). Находища на антимон са открити при с. Рибново (община Гърмен), а на никел при с. Лялево (община Гоце Делчев).

Като цяло проучването, разработването и експлоатацията на нови находища е свързано с редица екологични проблеми, което затруднява тяхната стопанска приложимост.


Нерудни полезни изкопаеми

Югозападният район за планиране е беден на нерудни полезни изкопаеми. С основно стопанско значение е добива на мрамор. Редица находища в Пирин се експлоатират, като основните са в с. Илинденци (община Струмяни), и в община Гоце Делчев.

Югозападен район facebook image
Публикувано от: Руска Кирилова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.