Забравена парола?
Начало на реферати

История на българското училище


1. Образованието и педаготическата мисъл в средновековна България

1.1 Поява и начално развитие на българските училища.

Условия за поява на първите български училища


Възпитанието възниква едновременно с възникването на обществото.То се за-

ражда в процеса на труда.За да подготвят децата за обществено- трудов живот,

възрастните им предават своя опит и своите знания .Значителна роля за това

предаване играе и наклонността на подрастващите да подражават на възраст-

ните.

В развитието на обществото училищата възникват с появата на класите и дър-

жавата.Съществени условия за възникването на училищата са значителното развитие на производителните сили,съществуването на класи,създаването на държавно ръководство,заинтересувано от възпитателното въздействие в опреде-

лена насока,и наличието на писменост и книжнина,чрез които пръснатото идей-

но богатство всред населението се съсредоточава у определени групи и лица.

Икономическия строй на първото класово общество във всяка страна е базата , върху която възниква училището като надстройка.Училищата се появяват като органи на господстващата класа,чрез които тя предава на подрастващите основ-

ните положения на своя мироглед,за да формира у тях поведение съобразно своите интереси.

Подобен произход имат и първите български училища.Те възникват като органи на държавното управление в образуваната и съществуваща вече българска държава.

По нашите земи съществува възпитание преди още да са възникнали специални образователни учреждения,каквито са училищата.Възпитание има още през епохата на родово-общинния и робовладелческия строй.Децата на древните славяни и прабългарите се възпитават в родовете и семействата.Под надзора и при съдействието на възрастните те усвояват трудовете навици ,езика, схващанията и приетите начини на поведение в тогавашното общество.

Известно е че славяните и прабългарите минават в развитието си направо от родовообщинния към феодалния строй.В България феодализмът се установява през 18 и началото на 19век.Феодалния строй е първото класово общество в развитието на народа ни.Затова за разлика от много други страни ,първите български училища са органи на българската феодална класа,която има в ръцете си държавното управление,и съдействат за укрепване на феодалното общество.

Редица условия за появата на българските училища са налице в славяно-българската държава още преди приемане на християнството като държавна религия.

Още преди покръстването ,класовото разделение по нашите земи е голямо.Основната маса от населението се състои от дребни селски собственици, обединени в общини,които владеят общо част от земята.Налице е обаче и военно-племенна аристокрация-славянска и прабългарска,чиито представители притежават големи мения и значително богатство-добитък,злато и предмети за разкош.Тая аристокрация раздава земите си за обработване под аренда на селяните ,а в много случаи възлага домашната работа и на роби-военнопленници.Това прави възможно съществуването на хора,които да се пос-

ветят на книжавна и учителска дейност.

От друга страна ,още преди официалното приемане на християнството у нас има стегната държавна организация,чрез която може да се действа организирано

История на българското училище facebook image
Публикувано от: Николай Стоянов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.