Начало на реферати

Инвестиционните посредници в България учредяване, дейност и проблеми


От голямо значение за функционирането на капиталовия пазар наред с продажбата и замяната на ценни книжа е и поемането на емисии от ценни книжа. Законовата дефиниция на поемането гласи: Поемане е налицие, когато инвестиционен посредник предлага ценните книжа за първоначална продажба. Това е твърде кратко определение за обяснение на тази сделка. По-широко ние можем да разгледаме поемането като договор между едно лице(емитент на ценни книги) и един или повече инвестиционни посредници(поемател или поематели), по силата на който поемателят се задължава да продаде или да предложи за продажба на първичния капиталов пазар емисия или част от емисия на ценни книжа съгласно уговореното в договора и срещу определено възнаграждение, било за сметка на емитента, било за своя сметка.

Пред всеки емитент съществуват 4 възможности за успешно пласиране на поредна емисия от издадените от него ценни книжа. При първата възможност емитентът сам се заема с предлагането на своите ценни книжа за първично придобиване на борсата или на нерегулирания пазар. Неудобството в този случай е в това, че пласирането на емисията се извършва при максимален риск за емитента, произтичащ от евентуален неуспех на реализацията. Втората възможност е за сключване на договор за поемане на условията, при който поемателят може да действа от името и за сметка на емитента. Фактически той поема цялата техническа подготовка на проекта, включително и изготвянето и потвърждаването на проспекта, но рискът при неуспех на продажбата на първичния пазар си остава за сметка на емитента. Друга възможност, стояща пред емитента е сключването на договор за поемане при условие, че поемателят извършна прехвърлянето на ценните книги също за сметка на емитента, но вече от свое име. Разпределението на задълженията и риска е същото, но фактът че пласирането на емисията се извършва от името на поемателя все пак означава, че вероятността от успешен край на сделката е по-голяма, тъй като се предполага, че поемателя е професионалист и има натрупан необходимия опит при изпълнението на подобни договори. Последната възможност на емитента по принцип свежда до минимум риска от неуспешната продажба на неговите акции от новата емисия на пазара. Тук емитентът прехвърля в полза на поемателя правото на собственост върху всички ценни книжа от поетата емисия срещу продажна цена, не по-ниска от номиналната стойност на емисията. С правото на собственост той поема изцяло риска от неуспешното й пласиране на борсата или на извънборсовия капиталов пазар. Печалбата му, която би могла да е значителна, ще дойде от разликата в заплатената от него цена на емисията и цената, която отделните купувачи на ценни книги ще му платят при пласирането.

В резултат на казаното до този момент бихме могли да обобщим, че сделките с ценни книжа се свеждат по принцип до 3 от гледна точка на използвания правен способ ( договор). Първо, продажба на ценни книги на вторичния капиталов пазар, която е най-типичната и разпростанена сделка и към която можем да приравним продажбата на опции, фючърси, опции върху фючърси и др. подобни права, произтичащи от акции и облигации, които като ценни книжа могат да бъдат обект на срочни сделки на фондовата борса. Второ, замяната на акции в резултат на търгово предлагане, която също се извършва на вторичния капиталов пазар и която не бива да се смесва със замяната на акции при преобразуването на акционерни дружества чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне. Трето, поемането на емисии или части от емисии на ценни книги, което за разлика от продажбата и замяната се извършва на първичния капиталов

Инвестиционните посредници в България  учредяване, дейност и проблеми facebook image
Публикувано от: Мара Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.