Начало на реферати

Инвестиционните посредници в България учредяване, дейност и проблеми


При подаване на заявление за издаване на разрешение се внасят не по-малко от 25% от минималния капитал, а останалата част при получаването му.

Дружество, желаещо да придобие статус на инвестиционен посредник, задължително образува фонд Резервен, в който средствата са 10% от капитала. Това става чрез внасяне на най-малко 20% от печалбата след облагането й с данък печалба.

Наличните собствени средства или т.нар. първичен капитал на инвестиционния посредник се състои от:

  1. Внесения капитал.

  2. Фонд Резервен.

  3. Други резерви с общо предназначение, образувани за сметка на печалбата след облагане с данък печалба.

В първичния капитал не се включват:

  1. Нематериалните активи.

  2. Загуба за текущата година и от минали години.

  3. Номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции.

Инвестиционните посредници задължително образуват допълните капиталови резерви. Към тях се отнасят: неразпределената печалба от минали години, разликата между пазарната цена и отчетната стойност на ценните книжа, резервите със специално предназначение, хибридните инструменти и подчинения срочен дълг.

Собствените средства на инвестиционния посредник се образуват от сбора на първичния капитал и допълнителните капиталови резерви, намален с отчетната стойност на: ценните книжа, които нямат пазарна стойност, материалните запаси, разходите за бъдещи отчетни периоди, ДМА, взимания с остатъчен срок, по-голям от 3 месеца и инвестициите на дружества, некореспондирани в баланса на инвестиционни посредник, в който той притежава акции или дялове, осигуряващи му блокираща квота от гласовете и даваща му право на над 10% от гласовете в общото събрание.

Сега ще разгледаме природата на сделките с ценни книжа, чието включване и изпълнение по професия е в основата на специфичния правен режим на инвестиционните посредници. Като цяло те се извършват както на вторичния, така и на първичния капиталов пазар.

Между възможните сделки с ценни книжа най-голямо приложение в търговския оборот безспорно има тяхната продажба на вторичния капиталов пазар. Инвестиционния посредник може да бъде в правното положение както на купувача, така и на продавача.

Предмет на договора за продажба е прехвърлянето на правото на собственост върху ценните книжа като движима вещ. Това прехвърляне води автоматично и до прехвърляне на правата, които са инкорпорирани в тази ценна книга.

Наред с продажбата на ценни книжа друг вид сделка е тяхната замяна. По принцип замяната е рядко срещано явление на вторичния капиталов пазар, защото за разлика от продажбата тук ценните книжа не се прехвърлят срещу насрещна парична престация, а срещу други ценни книжа. Замяната на акции е възможна преди всичко при преобразуване на акционерните дружества чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне.

Други възможни сделки с ценни книжа могат да бъдат дарението, тяхното внасяне като непарична вноска в търговско дружество срещу придобиването на членство в него (апорт на ценни книжа), както и залагането им и учредяването на ограничено вещно право на ползване върху тях.

Инвестиционните посредници в България  учредяване, дейност и проблеми facebook image
Публикувано от: Мара Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.