Начало на реферати

Инвестиционните посредници в България учредяване, дейност и проблеми


4


ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ УЧРЕДЯВАНЕ, ДЕЙНОСТ И ПРОБЛЕМИ


Използването на посредник при търговиата на фондовата борса е задължително условие както за индивидуалниа инвеститор така и за институционалниа.

Според ЗЦКФБИД инвестиционните посредници са банки , акционерни дружества и дружества с ограничена отгояворностполучили разрешение за извършване по заниатие на поемане на емисии от ценни книжа и др. сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка.

За да може едно юредическо лице да започне дейност като инвестиционен посредник то трябва да получи писмено резрешение от КЦКФБ.За тази цел то подава заявление за издаване на разрешение, към което се прилагат:

1.Уставът или учредителниа договор

2.Данни за записания и внесен капитал

3.Името,ЕГН,сериата и номера на паспорта,адресът и др. сведениа за лицето, което ще управлиава и представлява дружеството,и за борсовия посредник,както и сведения за тяхната професинална квалификация и опит в извършването на дейностите.

4.Общите усложия,приложими към договорите с клиентите

5.Имената или наименованията и сведения за лицата, които притежават, пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството-заявител,или по друг начин могат да го контролират.

6.Наименованията и сведения за дружествата, в които заявителят притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете от общото събрение или по друг начин може да го контролира.

7.Други документи или сведения, определени от комисията, ако са необходими при вземането на решения.

Нашето законодателство определя минимален начален капитал за инвестиционен посредник, който желае да извършва сделки с ценни книжа не само за чужда, но и за своя сметка в размер на 250 000 лв., а когато посредникът заяви, че ще извършва сделки само за своя сметка, той е задържен да разполага с минимален капитал от 90 000лв.

В началния капитал на учредяващото се дружество основно се включват паричните и непаричните вноски. Към непаричните вноски се отнасят:

  1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 90 дни, които имат пазарна цена.

  2. Олигации, имащи пазарна цена.

  3. Акции, имащи пазарна цена и недаващи право на повече от 10% от гласовете или неосигуряващи блокираща квота от гласовете в общото събрание на емитента.

  4. Вещни права върху движими и недвижими вещи. Правата върху нематериалните обекти не може да надвишават 15% от минималния размер на капитала.

Паричните вноски и ДЦК трябва да съставляват 75% от половина минимален капитал.

База за определяне на началния капитал на действащо дружество е стойността на собствения капитал, взета от счетоводния баланс. Логично е от собствения капитал на това дружество да се приспаднат някои стойности, които не са свързвани с бъдещата дейност на дружеството.

Инвестиционните посредници в България  учредяване, дейност и проблеми facebook image
Публикувано от: Мара Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.