Начало на реферати

Инвестиционен анализ на дълговото финансиране


  1. Структура на дълга

Дългът се формира от бюджетните дефицити през предходните години. Върху динамика на неговото развитие влияние оказват и други фактори, като – субектите, които притежават дълга, конкретната форма на заемане, матюритетната структура на дълга, неговата валутна номинация и др. В световната практика се използва голямо многообразие от дългови инструменти за финансиране, които могат да сведат до следните основни видове:

А. налични дългови инструменти, повечето от които се търгуват на финансовия пазар. В тази група са държавни ценни книжа.

Б. преки кредити от банкови институции

В. дългове сключвани чрез аукциони с банки и банкоподобни институции

Г. кредити от международни финансови институции.

Държавните ценни книги са финансов инструмент, които се характеризира с минимален инвестиционен риск, висока ликвидност и достъпни номинални стойности. Тези качества ги правят в предпочитан инструмент за широк кръг инвеститори. За една част от населението държавните ценни книжа са по-доходна алтернатива в сравнение със спестяванията в банкови депозити. Финансови институции като търговски банки, инвестиционни посредници, застрахователни дружества, пенсионни и осигурителни фондове са задължени по законов път да притежават определен размер държавни ценни книжа в техните портфейли. Всичко това поражда достатъчното им търсене на паричния и капиталовия пазар.

В зависимост от тяхната срочност, държавните ценни книжа се подразделян на: краткосрочни – съкровищни бонове или менителници; средносрочни – съкровищни полици и дългосрочни – държавни облигации. Въпросът кои от тях доминират в структурата на дълга е от голямо значение за неговото обслужване. Предпочитан е портфейлът с по-голям дял на средносрочните и дългосрочните ценни книжа. Той обаче изисква по-голяма икономическа стабилност в страната, защото тогава инвеститорът е склонен за тяхната покупка. Много често обаче икономическите условия налагат предимственото емитиране на краткосрочни държавни ценни книжа, обслужването но които представлява по-голяма тежест за бюджета.

Една от функциите на ЦБ е да бъде кредитор на правителството от последна инстанция. Това означава, че тя предоставя в крайни случаи директно парични ресурси на правителството, за да може то да посреща своите задължения. Като правило преките кредити от ЦБ се осигуряват чрез парична емисия, поради което се приемат за 100% генератор на инфлацията. По тази причина паричния свет не допуска ЦБ да финансира правителството чрез преки парични кредити. ЦБ също така подпомага правителството в обслужването на неговите дългови задължения. Тя използва активно държавните ценни книги като инструмент за рефинансиране на търговските банки. По този начин ЦБ създава пазар за държавни ценни книги.

Инвестиционен анализ на дълговото финансиране facebook image
Публикувано от: Mihaela Ivanova

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.