Начало на реферати

Интелект


2. Изложение

2.1. Що е интелект и от какво зависи интелектуалното поведение и развитие

Проф. Любомир Георгиев счита, че еволюционното развитие на животните е неделимо свързано с измененията в природната среда. Когато обстоятелствата започват да ги принуждават все по-често да сменят местата на своето пребиваване, за да задоволят успешно жизнените си нужди и откриването им е свързано с изминаването на големи разстояния, тогава пред търсещите постоянно възникват нови непознати и сложни ситуации. Използването на биологически унаследени механизми инстинктите и на индивидуално придобитите навиците, в тези условия става неефективни. И едните и другите са полезни в повтарящи се условия. Но как да се постъпва в динамично променящите се? Инстинктите и навиците тук не само, че не гарантират съществуването и оцеляването на животните, но усилват противоречията, рисковете за живота. Появява се обективна необходимост нова организация на поведението, която да съответства на непривичните обстоятелства. Това става причина за изграждане на нов тип взаимодействия с действителността на интелектуални.

Интелектът като понятие произлиза от латинската дума intellectus разбиране, познаване, постижение. Неговата същност е в анализиране, оценяване на конкретните факти, връзки, зависимости и своевременно изработване на перспективен начин на действие, на стратегия, която обуславя властване на живите същества, субектната им активност и резултатно осъществяване. Интелектуалното поведение следователно е съобразно с даденостите и притежава способността да придобива нови възможности щом обстоятелствата се изменят. С други думи, то е вариативно поведение, максимално свободно да сътворява подходи, които сигурно проправят пътища към успехи. На това поведение са чужди стереотипността, автоматизмите. То ги отстранява, сломява като пречещи, ненужни. Отличава се с гъвкавост, с многопосоченост и обхватност на ориентирането, с оригиналност в проекциите за действие в неповторими условия.

Доц.Стефан Колчев счита, че когато говорим за интелект при животните, трябва да имаме предвид, че той не съвпада със съдържанието на интелекта при човека. При животните според него има само определени зачатъци на интелект.

Интелектът по определението на Колчев е единство между памет и мислене. Продуктите на разума на интелекта са мисловни понятия,

Интелект facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиИнтелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.